IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Normatīvie akti

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumi Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumi Nr.468  "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumi Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību

Ministru kabineta 2012.gada 16. oktobra noteikumi Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām

Ministru kabineta 2000.gada 27. jūnija noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"

Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumi Nr.461„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

Ministru kabineta 2015.gada 14. jūlija noteikumi Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2013.gada 17. septembra noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2014.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.11 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas norises kārtība"

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"