Izglītības likumā noteiktā institūcija ir biedrība, nodibinājums, amatu meistaru darbnīca, studija vai Nacionālo bruņoto spēku vienība, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana; turpmāk – institūcija.

Lai reģistrētu Izglītības likumā noteikto institūciju, mēneša laikā 

pēc institūcijas dibināšanas dienas

vai pēc lēmuma „Par izglītojošas darbības uzsākšanu” pieņemšanas

Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti. 

Pirms reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona pārliecināsies, vai:

– iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

– izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

– būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

– izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Lai paātrinātu reģistrācijas procesu, minētos atzinumus iesniedzējs var iesniegt pats.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

  1. Iesniegums;
  2.  institūcijas darbību reglamentējošu normatīvo aktu (piem., statūtus, nolikumu par izglītojošu darbību) (oriģināls vai apliecināta kopija);

  3. Dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas (oriģināls vai apliecināta kopija).

Uzmanību! Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, ievērojamas Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības. Izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā.

Anna Jākobsone

Juriskonsulte - izglītības iestāžu reģistrācijas jautājumos
anna.jakobsone [at] ikvd.gov.lv

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv