Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

        

Kvalitātes dienests: neattaisnoto mācību stundu kavējumu uzskaiti un novēršanu jāpilnveido

08.09.2014.

Kvalitātes dienesta veiktās neattaisnoto mācību stundu kavējumu analītiskās izpētes rezultāti liecina, ka no 1765 aptaujātajiem skolēniem vismaz vienu mācību stundu nedēļā neattaisnoti kavē katrs ceturtais. Analītiskās izpētes gaitā tika aptaujāti 6., 9. un 11.klašu skolēni no 64 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Lasīt vairāk >


Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

31.08.2014.

Mācītājs un pedagogs Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders ar „Bildu ābici”, kas iznāca 1797.gadā Jelgavā, ieviesa vairākus uzlabojumus – atteicās no tā laika standartābecēs valdošā boksterēšanas principa burtu mācīšanā, piedāvājot daudz saprotamāko, bet maz pazīstamo skaņošanas principu, mehāniski iekaļamu mazsaprotamu reliģiska satura tekstu vietā sacerēja laicīga satura pantiņus, ko papildināja vienkārši, bet izteiksmīgi attēli, kas ilustrēja ikdienas dzīves situācijas. Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders (1714-1796), kam šogad atzīmējama 300. dzimšanas diena, bija viens no tiem, kas veltīja savu mūžu, apzināti un mērķtiecīgi darbojoties, lai izglītība lasīt un rakstīt prasmes veidā kļūtu pieejama arī zemniekiem un viņu bērniem.

Lasīt vairāk >


Akreditācijas ekspertu ieteikumus izglītības iestādes izpilda jau pirmajā gadā pēc akreditācijas

29.08.2014.

Kvalitātes dienests, apkopojot un analizējot 202 izglītības iestāžu (143 profesionālās izglītības iestādes, 59 vispārējās izglītības iestādes)2013.gadā iesniegtās atskaites par akreditācijas ekspertu ieteikumu ieviešanas gaitu (256 ieteikumi – vispārējās izglītības iestādēs, 570 ieteikumi – profesionālās izglītības iestādēs), secina, ka visbiežāk ekspertu komisijas ziņojumos vispārējās izglītības iestādēm sniegti ieteikumi kritērijā „iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”, bet profesionālās izglītības iestādēs ir bijuši nepieciešami uzlabojumi materiāltehnisko resursu nodrošinājumā.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienesta aktualitātes jaunajā mācību gadā

22.08.2014.

2014./2015.mācību gadā Kvalitātes dienests pastiprinātu uzmanību pievērsīs izglītojamo drošībai izglītības iestādēs. Plānots, ka Kvalitātes dienests, pirms izglītības iestādes reģistrācijas un programmu licences izsniegšanas, pieprasīs būvvaldē atzinumu par ēkas un to telpu atbilstību drošības prasībām, lai varētu garantēt izglītojamo tiesības uz drošu vidi nodrošināšanu. Savukārt, izskatot sūdzības, Kvalitātes dienests vienlaikus izvērtēs drošības noteikumu ievērošanu izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

Lasīt vairāk >


Palielinājies akreditācijai pieteikto profesionālās izglītības programmu skaits

21.07.2014.

Profesionālās izglītības programmu akreditācijas rezultātu analīze rāda, ka pērn, salīdzinot ar 2012.gadu, akreditācijai pieteikto profesionālās izglītības programmu skaits ir palielinājies par 38% (166 izglītības programmas 2012.gadā, 268 – 2013.gadā). Izglītības programmu piedāvājums ir kļuvis dažādāks un palielinājusies to pieejamība. Vienlaikus vērojama tendence, ka izglītības iestādes, lai piesaistītu izglītojamos, piedāvā arvien jaunas izglītības programmas, kas ne vienmēr atbilst konkrētās izglītības iestādes kapacitātei un darbības specifikai, kā arī darba tirgus prasībām.

Lasīt vairāk >


Apstiprināti jauni izglītības iestāžu paraugnolikumi

08.07.2014.

Lai atvieglotu izglītības iestāžu reģistrāciju un paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ievērojot grozījumus Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, Kvalitātes dienests izstrādājis jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"