КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТИХ, ХТО ШУКАЄ ДОПОМОГУ

Допомога українським біженцям у Латвії (Управління у справах громадянства та міграції)
 

Установа Як діяти Примітки
Дошкільний навчальний заклад Дитина має право відвідувати дитячий садок у тому муніципалітеті, в якому Ви проживаєте. Зверніться до Комісії з питань цивільного захисту в своєму муніципалітеті та напишіть заяву. Зверніться до будь-якого жителя в своєму муніципалітеті, і він Вам допоможе зв’язатися з потрібними службами
Загальноосвітній навчальний заклад Напишіть заяву до муніципалітету, в якій вкажіть, у якому класі дитина навчалася в Україні. З вами зв’яжуться відповідальні спеціалісти, оформлять необхідні документи і дитина зможе приступити до навчання. Дитина має право здобувати освіту латиською мовою або мовою меншин. 
Професійна освіта Можна продовжити раніше розпочату професійну освіту або профорієнтаційну освіту. В першу чергу звертайтеся до Комісії з цивільної оборони території співробітництва, або до єдиного пункту координації підтримки, що надається державою та муніципалітетами, або до Державної пожежно-рятувальної служби, які зберуть інформацію та відправлять її до відповідних органів. 
Освіта за інтересами, спортивні заняття Про можливості відвідування різних гуртків запитайте у навчальному закладі, де навчається дитина. Вам буде надано інформацію про заняття в гуртках як у конкретній школі, так і в муніципалітеті.
Програми спеціальної освіти Якщо дитина здобула в Україні спеціальну освіту на рівні дошкільної, основної чи середньої освіти, вона приймається на відповідну спеціальну освітню програму в Латвії без висновку педагогічної медичної комісії.
Вищі навчальні заклади

Цивільні жителі України, які до 24 лютого 2022 року навчалися в Україні за акредитованими освітніми програмами вищої освіти, можуть бути прийняті до акредитованих вищих навчальних закладів Латвії. Інформацію про можливості, які пропонують університети, шукайте тут.

Ініціатива #ScienceForUkraine – допомагає зрозуміти, які наукові установи по всьому світу готові надати українським студентам та дослідникам можливість продовжити навчання чи роботу. На домашній сторінці централізовано узагальнюються пропозиції місць проживання та роботи.

National Guide to Higher Education in Latvia

Українським студентам пропонується така ж сама підтримка в навчанні, як і студентам Латвії. 

Resources supporting Ukrainian children’s right to education (UA)

Чи можу я працювати в Латвії педагогом, надавати послуги няні?

Так, цивільні жителі України мають право працювати педагогом/помічником педагога та надавати послуги няні, незалежно від вимог законодавства, але за однієї умови – вони можуть брати участь у навчальному процесі/догляді за дітьми тільки неповнолітніх цивільних громадян України.

izglitibaukrainiem@izm.gov.lv – Інформаційна електронна пошта Міністерства освіти і науки про можливості освіти та доступну підтримку в Латвії для жителів України.

Державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії» 

Telefons UA

+37127380380

Інформаційний телефон надає біженцям, які покинули Україну через війну, централізовану інформацію про доступну в Латвії допомогу та підтримку: як отримати роботу, психологічну допомогу, юридичну підтримку, послуги перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. У свою чергу, жителі Латвії можуть отримувати інформацію про можливості робити пожертви та надавати підтримку, наприклад, займаючись волонтерською діяльністю. 

Допомога українським біженцям у Латвії – єдиний веб-сайт латвійською, російською, українською та англійською мовами.

Інформаційні матеріали:

Англійською мовою

Російською мовою

З 21 березня Ризький центр підтримки жителів України знаходитиметься за адресою: вулиця Калькю, 1, Рига. Він відкритий з 9.00 до 18.00. 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ЛАТВІЙСЬКОЮ МОВОЮ


Про можливість, педагогам з України, працювати в учбових закладах Латвії.

ukr

В зв'язку з військовим станом в Україні, в учбових закладах Латвії вже навчаються понад 2000 учнів.

Для того, щоб надати максимальну підтримку дітям, а також надати допомогу вчителям, запрошуємо відгукнутися громадян з України, що мають педагогічну освіту, та бажають працювати в учбових закладах Латвії.

Пропонуємо заповнити анкету.

Надана інформація буде узагальнена в єдиній базі даних, для того, щоб місцева влада та учні мали зв'язок з педагогами з України, що будуть приймати участь у навчальному процесі!
Для запитаннь – електронна пошта: 
ukr@832.visc.gov.lv

 

 

Assistance to Ukrainian Refugees in Latvia (Office of Citizenship and Migration Affairs)
 

Institution What to do Notes
Pre-school educational facility The child has the right to attend kindergarten in the municipality, where you live. Contact your local Civil Protection Committee and draw up an application. Ask everyone in your municipality for information and they will help you contact the services you need.
General educational facility Draw up and submit an application to the municipality by stating the grade that your child attended in Ukraine. The responsible specialists will contact you, the necessary documents will be arranged and the child will be able to start their studies. The child has the right to receive education in the Latvian language or in the language of an ethnic minority. 
Vocational education An opportunity to continue previously commenced vocational education or education in the vocational field exists. Primarily, please contact the Civil Protection Committee of the Cooperation Area, or the joint state and local government support coordination point or the State Fire and Rescue Service, which will collect information and forward it to the relevant authorities. 
Interest education, sports sessions Ask about the opportunities to attend different groups at the educational institution, where your child is learning. You will be provided with information about the possibilities to work in groups at the particular school and at the municipality.
Special education programmes If a child has received special education in Ukraine at the level of pre-school education, primary education or secondary education, they shall be admitted to an appropriate special education programme in Latvia without the conclusion of an educational medical commission.
Higher education institutions

Civilians of Ukraine, who had been studying at higher education institutions in study programmes accredited in Ukraine until 24 February 2022, may be admitted to accredited Latvian higher education institutions. Find information on the opportunities offered by universities here.

#ScienceForUkraine initiative - to identify scientific institutions worldwide that are ready to provide Ukrainian students and researchers with the opportunity to continue their studies or work. The website provides a centralised collection of offers for accommodation and employment.

National Guide to Higher Education in Latvia

Ukrainian students shall be offered the same study support as the support that students in Latvia are entitled to. 

Resources supporting Ukrainian children’s right to education

Can I work in Latvia as a teacher, provide babysitting services?

Yes, Ukrainian civilians have the right to work as a teacher/assistant teacher and to provide babysitting services, regardless of the requirements of the law, provided that they only participate in the implementation of the educational process/care for minor children of Ukrainian civilians.

izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Informative e-mail of the Ministry of Education and Science about the educational opportunities for the residents of Ukraine in Latvia and the available support.

State Unified Information hotline “Assistance to Ukrainians in Latvia” 

(+371) 27380380

The information hotline provides war refugees from Ukraine with centralised information on the assistance and support available in Latvia: how to receive employment-related services, psychological assistance, legal support, services of an interpreter, health care services, social support and other services. Meanwhile, the residents of Latvia can receive information about the opportunities to make donations and provide support, for example, by engaging in voluntary work. 

Assistance to Ukrainian refugees in Latvia - a single website in Latvian, Russian, Ukrainian and English.

Informative materials:

In English

In Russian
 
As of 21 March, the Riga Support Centre for residents of Ukraine will be located at Kalķu iela 1, Riga. It is open from 9.00 to 18.00 

MATERIALS CREATED BY THE LATVIAN LANGUAGE AGENCY FOR LEARNING THE LATVIAN LANGUAGE


Opportunity for teachers from Ukraine to work in educational institutions in Latvia

Due to the war, more than 2,000 children and pupils from Ukraine are already studying in Latvian educational institutions. In order to provide support to children and students in learning the content of the curriculum, as well as to provide assistance to teachers, we invite the reference of Ukrainian civilians who have pedagogical education and who want to work in educational institutions in Latvia.

Please fill in the form.

The information will be compiled in a single database, so that, if necessary, representatives of municipalities or schools can contact with Ukrainian teachers.

E-mail for questions: ukr@832.visc.gov.lv
 


Ukraine students and researchers can receive Latvian state scholarships