Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestāžu vadītājus, vietniekus, izglītības metodiķus pieteikties dalībai tiešsaistē ikgadējā konferencē par izglītības kvalitāti “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai” notiks 2022.gada 8.septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.30. Konferenci rīko Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Cēsu novada pašvaldību un a/s Swedbank.

Konferences virsmērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi, veidojot vienotu izpratni par iekļaujošas izglītības jēdzienu Latvijā. Lai to sasniegtu, konferences uzdevumi ir:

  1. dot iespēju izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, metodiķiem, pašvaldību izglītības speciālistiem un kvalitātes vērtēšanas ekspertiem vienkopus iegūt informāciju par esošo un plānoto izglītības politiku iekļaujošas izglītības jautājumos, aktuālajiem pētījumiem, labas prakses piemēriem un citiem pieejamajiem resursiem iekļaujošas izglītības jomā Latvijā un pasaulē;
  2. veidot mērķtiecīgu un sistēmisku izglītības kvalitātes monitoringu izglītības kvalitātes nodrošināšanai, apkopojot aktuālos datus un informāciju (labas prakses piemēri un pētījumi, valsts, pašvaldību, augstākās izglītības, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju iesaiste un redzējums), kuri raksturo esošo situāciju Latvijā iekļaujošas izglītības jomā.

Konferences darba kārtība ir plānota trīs daļās:

  • 1.sesija veltīta izglītības pārvaldības jautājumiem, dodot iespēju izglītības iestādēm un to vadībai iegūt aktuālo informāciju par tādiem jautājumiem kā izglītības politika un iekļaujošajā izglītībā plānotās izmaiņas, aktuālie projekti un iniciatīvas iekļaujošas izglītības veicināšanai, kvalitātes nodrošināšanas aktualitātes (ikgadējās IKVD aptaujas sākotnējie rezultāti, risku identificēšanas sistēma u.tml.), kā arī iegūsim informāciju par biežākajām problēmsituācijām, ar kurām saskaramies iekļaujošas izglītības jautājumos;
  • 2.sesija veidota kā resurss izglītības iestādēm, dodot vārdu augstākās izglītības pētniekiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c., kuri piedāvās informāciju par aktuālajiem pētījumiem, projektiem, materiāliem un resursiem izglītības iestādēm iekļaujošas izglītības jomā;
  • 3.sesijas laikā ir plānota paneļdiskusija, kuras uzdevums ar ekspertu palīdzību rast atbildi uz jautājumu: “Kāda informācija, procesi un norises atklāj, cik iekļaujoša ir izglītības sistēma un mūsu sabiedrība?”. 3.sesijas laikā visus konferences dalībniekus aicināsim arī virtuāli balsot par iespējamajiem indikatoriem, kuri vissekmīgāk varētu atklāt, cik iekļaujošas ir izglītības iestādes un izglītības sistēma.

Konferences norise notiek hibrīdformā – 250 dalībnieki klātienē (kursu “Izglītības kvalitātes nodrošināšana pašvaldībā” dalībnieki, kvalitātes vērtēšanas eksperti, konferences organizatori) un līdz 1000 dalībniekiem tiešsaistē. Visi konferences materiāli, tostarp visu grupu norises video un prezentācijas, būs pieejami arī ierakstā kvalitātes dienesta mājas lapā pēc konferences noslēguma, sākot no 2022.gada oktobra.

Reģistrācija konferencei - līdz 2022.gada 6.septembrim.