Pedagogs ir fiziska persona, kurai ir Izglītības likumā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē (Izglītības likuma 1.panta 16.punkts).

Privātprakses uzsākšanai jāsaņem sertifikāts (derīgs 3 gadus), kuru pēc tam iespējams pagarināt. 
 

Privātprakses pedagogiem saistoši normatīvie akti

Pedagogu privātprakses reģistrs Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā portālā 

Pretendējot uz pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, persona iesniedz kvalitātes dienestā:

  • Iesniegumu (iesniegumā norāda informāciju par mērķgrupām, izglītības programmas nosaukumu, plānoto privātprakses atrašanās vietu vai vietām, norādot administratīvo teritoriju)

Iesniegumā var iekļaut lūgumu piešķirt sertifikātu vairāku izglītības programmu īstenošanai, tomēr katrs no tiem tiks izskatīts atsevišķi.

  • dokumentus, kas apliecina pedagoga profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (atbilstoši Izglītības likuma 48.pantā noteiktajām prasībām) (nav jāiesniedz, ja par pedagogu ir informācija VIIS);
  • dokumentus, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām) (nav jāiesniedz, ja par pedagogu ir informācija VIIS);
  • izglītības programmu, kuru pretendents vēlas īstenot privātpraksē;
  • dokumentu, kas apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), (nav jāiesniedz, ja personai nav jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums).

 

Ar iesniegumu persona apliecina, ka:

1) nepastāv neviens no Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu iespēju strādāt par pedagogu, kā arī apliecina, ka:

– ir rīcībspējīga;

– ar tiesas nolēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;

– nav sodāmības par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai arī, ka pēc sodāmības dzēšanas vai  noņemšanas, ir saņemta kvalitātes dienesta izsniegtā atļauju strādāt par pedagogu;

2) apliecina, ka nepastāv neviens no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu strādāt ar bērniem;

3) apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst MK 07.07.2009. noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktajam augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), kas pedagogam nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) uzņemas atbildību par iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu;

5) piekrīt, ka kvalitātes dienests, pieņemot lēmumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu, ievada par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju MK 17.08.2010. noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā un apjomā.

Pretendējot uz izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņa pagarināšanu, kvalitātes dienestā jāiesniedz iesniegums par pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa pagarināšanu, norādot pedagoga īstenoto programmu. 

Iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām) (nav jāiesniedz, ja par pedagogu ir informācija VIIS).

Ar iesniegumu persona apliecina, ka:

1) nepastāv neviens no Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu iespēju strādāt par pedagogu, kā arī apliecina, ka:

– ir rīcībspējīga;

– ar tiesas nolēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;

– nav sodāmības par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai arī, ka pēc sodāmības dzēšanas vai  noņemšanas, ir saņemta kvalitātes dienesta izsniegtā atļauju strādāt par pedagogu;

2) apliecina, ka nepastāv neviens no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu strādāt ar bērniem;

3) apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst MK 07.07.2009. noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktajam augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), kas pedagogam nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) uzņemas atbildību par iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu;

5) piekrīt, ka kvalitātes dienests, pieņemot lēmumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu, ievada par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju MK 17.08.2010. noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā un apjomā.

Gadījumos, kad nepieciešama atkārtota pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz personas iesniegumu, 10 darbdienu laikā tiek pieņemts lēmums par atkārtotu sertifikāta izsniegšanu. Sertifikāta derīguma termiņš netiek mainīts.

Izglītības programmai ir šādas sastāvdaļas:

1. Programmas aktualitāte / nepieciešamība

2. Mērķis

3. Uzdevumi

4. Mērķauditorija

5. Informācija par īstenošanas gaitu 

6. Programmas saturs un īstenošanas plāns 

7. Plānotie rezultāti 

8. Vērtēšanas kārtība 

9. Metodes

10. Nepieciešamie līdzekļi 

11. Izmantotā literatūra un avoti

Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir izveidota Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu

izsniegšanas komisija šādā sastāvā:

 Priekšsēdētājs Andra Šenberga, Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta direktore
 Locekļi Aivars Opincāns, Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta vecākais eksperts
  Dina Jēkabsone, Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta vecākā eksperte
  Nataļja Isajeva Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta vecākā eksperte
  Sanita Kravale-Basaje, Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta juriskonsulte
Komisijas sekretāre Aiva Kenkle, Kvalitātes dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta direktora vietniece

Aiva Kenkle

Departamenta direktora vietniece
aiva.kenkle [at] ikvd.gov.lv