Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 618 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

Citi normatīvie akti 

 

 

Attiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kuri iesniegumu par profesionālās darbības novērtēšanu iesnieguši līdz 2021.gada 31.augustam.