Izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencei piekritīgo izglītības programmu licencēšana

Ministru kabineta noteikumi

13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

21.11.2018. noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

12.08.2014. noteikumi Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību   priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem

21.05.2013. noteikumi Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem

27.06.2000. noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu

23.05.2017. noteikumi Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”

11.12.2018. noteikumi Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”

20.06.2006. noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās

28.05.2019. noteikumi Nr.218 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

17.09.2013. noteikumi Nr.894 “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam

21.08.2018. noteikumi Nr.543 “Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās” 

Citi normatīvie akti

Izglītības un zinātnes ministrijas 07.05.2019. iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 „Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība” ar pielikumiem:


Izglītības kvalitātes valsts dienesta 22.07.2014. iekšējie noteikumi Nr.11 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas norises kārtība”