Izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencei piekritīgo izglītības programmu licencēšana

Ministru kabineta noteikumi

13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

21.11.2018. noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

27.11.2018. noteikumi Nr.747 ”Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

03.09.2019. noteikumi Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem

02.06.2020. noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu

23.05.2017. noteikumi Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”

23.05.2023. noteikumi Nr.253 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

17.09.2013. noteikumi Nr.894 “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam

02.05.2023. noteikumi Nr.213 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Citi normatīvie akti

13.07.2023. noteikumi Nr.395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai"