Interešu izglītības programmas (pulciņi un nodarbības)

Kā rīkoties vecākiem, piesakot bērnu uz interešu izglītības nodarbībām? 

Interešu izglītības nodarbības ir visi pulciņi (piemēram, deju pulciņš, koris, fotopulciņš, ģitāras spēles mācības u.c.) un nodarbības sporta centros pedagoga vadībā (treniņš boksa grupā, peldētmācības u.c.) (ja tā nav profesionālās ievirzes programma sporta skolā).

Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

(1) Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

(2) Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.

(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Pirms bērna pieteikšanas nodarbībām vecākiem ir jāuzdod pedagogam (pulciņa vadītājam) jautājumi:

  1. Kāds ir pulciņu / nodarbību rīkotājas iestādes statuss?
  2. Kāds ir pedagoga statuss / izglītība?

Pulciņu un nodarbību rīkotājs

Izglītības iestāde

Tādā gadījumā pulciņa / nodarbību organizatori varēs Jūs informēt par izglītības iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru. Informāciju par visām reģistrētajām izglītības iestādēm var iegūt Valsts izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrā (https://www.viis.gov.lv/registri/iestades), kā arī piezvanot uz Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Lai īstenotu interešu izglītības programmu, izglītības iestādei licence nav nepieciešama, bet izglītības iestādei informācija par tās īstenotajām interešu izglītības programmām ir jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā, un tā būs redzama, Izglītības iestāžu reģistrā atverot attiecīgās izglītības iestādes kartīti, sadaļā “Interešu izglītība”. Šī informācija ir publiski pieejama.

Uzmanību! Vārds “skola” iestādes nosaukumā nenozīmē, ka tā noteikti ir reģistrēta izglītības iestāde. Vienmēr jāinteresējas par izglītības iestādes reģistrācijas numuru un jāpārbauda tas Izglītības iestāžu reģistrā. 

Citas juridiskas personas

Interešu izglītības programmas, t.i., pulciņus un nodarbības drīkst īstenot arī citas fiziskas un juridiskas personas. Tomēr tādā gadījumā nodarbību rīkotājam jāsaņem pašvaldības izsniegta licence interešu izglītības programmas īstenošanai. 

Licencē jābūt norādītai pulciņa mērķauditorijai (piemēram, bērni no 5 līdz 10 gadiem), nodarbību veidam (peldēšanas mācības) un derīguma termiņam.

Informāciju par interešu izglītības programmām izsniegtajām licencēm var iegūt pašvaldībā, kurā tiek rīkotas nodarbības.

Privātprakses pedagogs

Ja pulciņa nodarbības notiek izglītības iestādē, tad izglītības iestāde ir atbildīga par pedagoga izglītības atbilstību viņa vadītajām nodarbībām.

Ja pedagogs tikai īrē telpas no izglītības iestādes vai citas juridiskas personas, viņam nepieciešams saņemt privātprakses sertifikātu Izglītības kvalitātes valsts dienestā, kā arī licencēt pašvaldībā interešu izglītības licenci. 

Pārbaudīt, vai pedagogs ir saņēmis privātprakses sertifikātu, var Valsts izglītības informācijas sistēmas Privātpraksē strādājošo pedagogu reģistrā.

Informāciju par interešu izglītības programmām izsniegtajām licencēm var iegūt pašvaldībā, kurā tiek rīkotas nodarbības.

Piemēram, informācija par Rīgas domes licencētajām interešu izglītības programmām iegūstama tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv 

Uzmanību! 

Fiziskai personai, kura rīko nodarbības īrētās telpās nepieciešams gan privātprakses sertifikāts, gan licence interešu izglītības programmas īstenošanai. Abos gadījumos tiek pārbaudīts, vai pedagogam ir pulciņa vadīšanai atbilstoša izglītība un nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā vai Izglītības likuma 50.pantā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

 Vecāki! 

Vedot bērnu uz nodarbībām pie privātskolotāja, lūdziet uzrādīt gan informāciju par privātprakses sertifikātu, gan par licenci interešu izglītības programmas īstenošanai.

Ja bērns būs apmeklējis interešu izglītības programmas maksas nodarbības izglītības iestādē vai licencētā programmā, Jūs varēsiet saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tādēļ, maksājot par pulciņu, vecākiem ir ļoti būtiski saņemt maksājuma dokumentu. Apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – pulciņa nosaukumam.