Kādēļ jāveic izvērtēšana

Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.

2019.gada 7.septembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.414 Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam.

Šo noteikumu 8.punkts paredz, ka lēmumu par atļaujas piešķiršanu, atteikumu piešķirt atļauju vai atļaujas anulēšanu pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija, kas izvērtē, vai atļauja personai strādāt par pedagogu nekaitēs izglītojamo interesēm.

Uzmanību!

Iesniegumu izvērtēs tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas

Lūdzam pievērst uzmanību, ka Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Personu izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par atļauju strādāt par pedagogu tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas (skat. Krimināllikuma 63.pantu).

Pamatojums: Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas 1.punkts: Par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.

Persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai, kuram pievieno:

 1. Dzīvesgaitas aprakstu (CV) (ar parakstu un izstrādes datumu). CV iekļauj arī informāciju par personas izglītību, profesionālo pilnveidi, dalību projektos, saņemtiem atzinības un pateicības rakstiem (atsevišķi šo dokumentu kopijas lūdzam neiesniegt);
 2. Tiesas nolēmumu (spriedumu) vai prokurora priekšrakstu par sodu, ar kuru persona atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (kopijas);
 3. Citus dokumentus, kuriem pēc personas ieskatiem ir nozīme jautājuma izskatīšanā un kuri apliecina iesniegumā norādītās informācijas pamatotību (tajā skaitā raksturojumus no iepriekšējām darba vietām, ieteikuma vēstules);
 4. Dokumentu, kas apliecina samaksu par iesnieguma izvērtēšanu. (Ja maksājums tiek veikts internetbankā, iesniedz maksājuma uzdevuma izdruku no internetbankas. Lūdzu neveikt maksājumu ātrāk, nekā dienu pirms dokumentu iesniegšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā).

Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu (EUR 91,10) jāpārskaita uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (Reģ.Nr.90001259032) kontu

Valsts kase

TRELLV22

LV39TREL215017302000B

(maksājuma mērķis – 21499 kods. Vārds, Uzvārds, personas kods. Iesnieguma izvērtēšana).

Iesniegumu un pievienotos dokumentus kvalitātes dienestā iesniedz klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Elektroniski iesniegti dokumenti tiek pieņemti izvērtēšanai, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs.

Uzmanību!

Lūdzam pievērst uzmanību, ka Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Personu izvērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par atļauju strādāt par pedagogu tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas (skat. Krimināllikuma 63.pantu).

Izvērtēšanas procedūra 

 1. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un pievienotajiem dokumentiem un uzaicina personu uz komisijas sēdi.
 2. Komisija sēdes laikā uzklausa personu un uzdod jautājumus.
 3. Izvērtējot dienestā iesniegtos dokumentus, kā arī personas sniegto informāciju un argumentus, komisija izvērtē personas atbilstību pedagoga amatam un protokolā norāda, vai personas darbība pedagoga amatā nekaitēs izglītojamo interesēm. Ja pastāv iespējama kaitējuma risks noteiktas izglītības mērķgrupas interesēm, komisija protokolā norāda attiecīgo izglītības mērķgrupu, ar kuru persona nedrīkst strādāt.
 4. Komisija pieņem lēmumu slēgtā sēdē ar balsu vairākumu.
 5. Ievērojot balsošanas rezultātu komisija pieņem lēmumu:
 • par atļaujas izsniegšanu;
 • par atļaujas izsniegšanu, nosakot ierobežojumus strādāt ar atsevišķām izglītības mērķgrupām;
 • par atteikumu izsniegt atļauju.

6.  Izvērtējot riskus, vai atļauja nekaitēs izglītojamo interesēm, komisija ņem vērā:

 • vai atļauja nav pretrunā ar Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā* noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
 • laikposmu, kas pagājis kopš noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;
 • noziedzīgā nodarījuma veidu, raksturu un personas attieksmi pret to;
 • personas darbību laikposmā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas līdz dienai, kad persona iesniegusi iesniegumu, vai personas raksturojumu par šo laikposmu;
 • risku izglītojamo veselībai, drošībai, intelektuālajai un fiziskajai attīstībai;
 • personas un citu institūciju iesniegtajos dokumentos norādīto informāciju;
 • paredzamo ietekmi uz katru izglītības mērķgrupu;
 • personas spēju pildīt Izglītības likumā noteiktos pedagoga vispārīgos pienākumus;
 • personas iepriekšējo pedagoģisko darbību, ja tāda bijusi;
 • vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā persona bija ieguvusi pedagoga izglītību un kvalifikāciju, vai strādāja par pedagogu.

Atkārtota izvērtēšana

Ja komisijas rīcībā ir informācija, kas liecina par personas iespējamo kaitējumu izglītojamo interesēm, tā atkārtoti izvērtē personas atbilstību pedagoga amatam un iespējamo kaitējumu izglītojamo interesēm.

Persona atkārtoti iesniegumu atļaujas saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc gada no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atteikumu izsniegt atļauju, atļaujas anulēšanu vai atļaujas izsniegšanu, nosakot ierobežojumus strādāt ar atsevišķām izglītības mērķgrupām.

Sēdes gaitas ieraksts

Komisijas sēdes gaitu pilnā apjomā var fiksēt, izmantojot skaņu ieraksta līdzekļus vai citus tehniskos līdzekļus, par ko izdara atzīmi komisijas sēdes protokolā. Skaņu vai attēlu ieraksts tiek saglabāts līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

*Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikts, ka izglītības iestādēs, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumos un tādos pasākumos, kuros piedalās bērni, nedrīkst strādāt personas:

1) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus

4) kurām piemērots naudas sods par administratīvo pārkāpumu, kas noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2 pantā, ja no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums, nav pagājuši trīs gadi.

Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir izveidota Personu izvērtēšanas komisija šādā sastāvā:

 Priekšsēdētājs Ivans Jānis Mihailovs, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks
 Priekšsēdētāja vietnieks Aiva Kenkle, Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece

vai

Aija Saliņa kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta Juridiskās nodaļas vecākā eksperte (komisijas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieces prombūtnes gadījumā)

 Locekļi

Sindijs Logins, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas juriskonsults

  Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
  Vineta Pavlovska, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Administratīvās izmeklēšanas vadības biroja Administratīvās prakses metodikas nodaļas galvenā inspektore

vai

Jūlija Žavoronkova, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Administratīvās izmeklēšanas vadības biroja Administratīvās prakses metodikas nodaļas vecākā inspektore

  Dace Trušinska, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurore
  Lita Konopore, Biedrības „Vecāki par izglītību” pārstāve
  Liene Janeka, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāve
  Vilnis Čerņavskis, Psihologu sertifikācijas padomes pārstāve
 Komisijas sekretāre Jana Veinberga, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte

 

Jana Veinberga

Vecākā eksperte
jana.veinberga [at] ikvd.gov.lv