Psihologa reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

 • iesniegums (adresēts Psihologu sertifikācijas padomei);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Psihologu sertifikācijas padome pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa un iegūst ziņas no kompetentajām institūcijām, amatpersonām, tai skaitā Sodu reģistra un Iedzīvotāju reģistra, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras, tiesām, lai pārliecinātos, ka uz personu neattiecas Psihologu likuma 6. pantā noteiktie psihologa profesionālās darbības aizliegumi.   Triju darbdienu laikā pēc Psihologu sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienesta amatpersona veic ierakstu Psihologu reģistrā. Pēc personas pieprasījuma amatpersona 10 darbdienu laikā izsniedz psihologa reģistrācijas apliecību.   Psihologu reģistrā par psihologu publiski pieejamas šādas ziņas:

 • vārds un uzvārds;
 • datums, kurā psihologs reģistrēts reģistrā, reģistrācijas numurs, lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • datums, kurā izsniegts psihologa sertifikāts, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • profesionālās darbības joma, kurā piešķirts psihologa sertifikāts;
 • norāde, ja ir pieņemts lēmums par psihologa profesionālās darbības apturēšanu, psihologa sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, kā arī lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • norāde, ja ir pieņemts lēmums par psihologa profesionālās darbības izbeigšanu, kā arī lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • datums, kurā psihologs izslēgts no reģistra, lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • norāde, ja atjaunota psihologa profesionālā darbība, lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • norāde, ja atjaunots psihologa sertifikāts, lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
 • informācija par izglītību (izglītības iestāde, studiju programma, piešķirtais grāds un iegūtā kvalifikācija, ja tāda ir iegūta, diploma numurs un izdošanas gads);
 • norāde, ka profesionālā darbība tiek veikta psihologa–pārrauga pārraudzībā, ar psihologu–pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu noslēgtā līguma termiņš;

Normatīvie akti

Psihologu likums

2018.gada 29.maija noteikumu Nr.301 “Psihologu noteikumi”

 

Dokumentus Psihologu sertifikācijas padomei var iesniegt elektroniski psihologupadome@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs), nosūtot pa pastu uz adresi Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, kā arī ierodoties Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē (otrdiena līdz ceturtdiena 9.00-16.00).   

Par psihologa reģistrāciju Psihologu reģistrā, par psihologa sertifikāta izsniegšanu un psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa-pārrauga reģistrēšanu Psihologu reģistrā ir jāmaksā valsts nodevas.   Valsts nodevas apmērs ir šāds:

 • par psihologa reģistrēšanu Psihologu reģistrā – 10 euro;
 • par psihologa sertifikāta izsniegšanu (par katru jomu atsevišķi, tai skaitā veicot resertifikāciju) – 10 euro;
 • par psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa–pārrauga reģistrēšanu Psihologu reģistrā (par katru jomu atsevišķi) – 10 euro.

  Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,  LV03TREL1060150929900) attiecīgi pirms personas (psihologa) reģistrēšanas reģistrā, psihologa sertifikāta iegūšanas, psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanas.