22. aprīļa videoieraksti un prezentācijas 

1.Kursu dienas ievads un informācija par tās norisi – kursu dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts

22. aprīļa kursu dienas kārtība

2.Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākās ekspertes Daces Salenieces 22. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitāte un kvalitatīva izglītība” un video ieraksts

3.Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā”, video ieraksts un izdales materiāls ar izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotajiem jēdzieniem.

Izglītības kvalitātes vērtēšanas glosārija projekts (22.04.2021.)

4.Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas 22. aprīļa prezentācija “Kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi” un video ieraksts.

5.Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākās ekspertes Jeļenas Muhinas 22. aprīļa prezentācija “ERASMUS+ programmas sadarbības projekts ar OECD “Latvijas Nacionālā prasmju stratēģija”” un video ieraksts.

6.Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisiju vadītājas Aijas Melles 22. aprīļa prezentācija “Attālināto mācību izpēte izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā” un video ieraksts.

Prezentācija  Attālinātās mācības, galvenie secinājumi (22.04.2021)

7. Latvijas Universitātes profesores Lindas Danielas 22. aprīļa prezentācija “Attālinātās mācības – būtiskie vadības aspekti” un video ieraksts.

8. 22. aprīļa informācija par kursos veicamajiem individuālajiem uzdevumiem un refleksijas un pieredzes apmaiņas grupu darbu.

9. 22. aprīļa kursu dienas izdales materiāls “Attālinātas mācības – materiāls izpētei”.

 

19. maija prezentācijas un videoieraksti

Informācija par 19. maija kursu dienu un atgriezeniskā saite pēc refleksijas un pieredzes apmaiņas grupām maijā – dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts.

19. maija kursu dienas kārtība

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 19. maija prezentācija “Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti, to atjaunošana un video ieraksts.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces Ilzes Salenieces 19. maija prezentācija “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-20217.gadam” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. maija prezentācija “Izglītības iestādes pašvērtēšana pēc 2020./2021.māc.g. – kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un video ieraksts.

Papildu materiāls pašmācībai par četru kritēriju pašvērtēšanu – prezentācija un video ieraksts, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma standartizēta sagatave.

Video ieraksta pieejas parole: N3Hg9*jr

Izdales materiāls Pašnovērtējuma ziņojums kopējā sagatave 2020.2021

19. maija kursu dienas tiešsaistes diskusijas par kopīgo un atšķirīgo izglītības iestāžu un to vadītāju darbā video ieraksts. Diskusiju moderē – Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperts Kārlis Strautiņš, tajā piedalās Latvijas Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja Daina Kājiņa, Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts un Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Dita Dubulta.

Latvijas Personāla vadības asociācijas valdes priekšsēdētājas Evas Selgas 19.maija kursu dienas prezentācija “Personāla vadības / cilvēkresursu vadības pieejas, metodes un principi” un video ieraksts.

 

15. jūnija kursu dienas prezentācijas un videoieraksti

Kursu dienas ievads un aktuālās informācijas apkopojums pēc refleksijas un pieredzes apmaiņas grupām 2021.gada jūnijā - video ieraksts un prezentācija "72h kursi Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē"

Kursu dienas darba kārtība 

Latvijas Universitātes lektores un a/s Swedbank Komunikācijas jomas vadītājas Lolitas Stašānes prezentācija “Izglītības iestādes vadītāja īstenota komunikācija” (stratēģiskā, iekšējā un krīzes komunikācija) un video ieraksts.

Ērgļu vidusskolas direktores Ineses Šaudiņas prezentācija “Sadarbības pamatprincipi ar Izglītības iestādes padomi” un video ieraksts.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka, Sporta departamenta direktora Edgara Severa prezentācija “Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekts” un video ieraksts.

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieka Ulda Zariņa prezentācija “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.– 2027.gadam” un video ieraksts.

Diskusijas par profesionālās ievirzes izglītību, kuru vada Balvu valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere un kurā piedalās Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas direktore Dina Lūse, Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis un Talsu novada Sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš, video ieraksts.

FranklinCovey Latvia vadītāja Mārtiņa Martinsona prezentācija “Ko nozīmē vadīt 21.gadsimtā” (vadības un līderības aspekti) un video ieraksts.

Kursu dienas noslēgums, refleksijas un pieredzes apmaiņas grupas 2021.gada 18. un 19. augustā, individuāli veicamie uzdevumi - video ieraksts un prezentācija.

Materiāli individuālā uzdevuma veikšanai (3.uzdevums) – Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

 

Kursu materiāli

22. marta prezentācija un video ieraksts par kursu norisi, saturu un individuāli veicamajiem uzdevumiem kursu dalībniekiem.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 22.marta prezentācija un video ieraksts.

22. marta prezentācija un video ieraksts par Izglītības kvalitātes valsts dienesta piedāvātajiem kursiem pirmsskolas izglītības iestādēm.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes, Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Janas Veinbergas un Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova informācija (prezentācijas un video ieraksts) 22.marta kursos par dokumentu izpēti pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas.

Sarmītes Dīķes prezentācija “Dokumentu izpēte pirms pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā”

Janas Veinbergas prezentācija “Personāla pārbaude Sodu reģistrā

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Daces Kalsones 22.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. marta prezentācija un video ieraksts.

29. marta kursu dienas ievads un kursu daļa ar atgriezenisko saiti par individuāli veiktajiem uzdevumiem pēc 22.marta kursu dienas.

29. marta kursu dienas ievada prezentācija.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 29.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 29. marta prezentācija un video ieraksts.

Rolanda Ozola prezentācija “Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

29. marta kursu daļa ar kursu dalībnieku jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm.

 

Kursu “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība profesionālajā izglītībā” materiāli

6. aprīļa materiāli 

2021. gada 6. aprīļa kursu dienas ievads un informācija par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto atbalstu profesionālās izglītības iestādēm - video ieraksts, prezentācija "16h kursi Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība profesionālās izglītības iestādē" un prezentācija "IKVD aktualitātes 06.04.2021."

Kursu 6. aprīļa dienas darba kārtība

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 6. aprīļa prezentācija “Izglītības iestāžu darbības tiesiskie aspekti profesionālajā izglītībā” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 6. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšana un pašvērtēšanas pamatprincipi profesionālajā izglītībā” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes 6. aprīļa prezentācija “Dokumentu izpēte pirms kvalitātes vērtēšanas profesionālajā izglītībā” un video ieraksts.

Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Janas Veinbergas 6. aprīļa prezentācija “Izglītības iestāžu personāla pārbaude Sodu reģistrā” un video ieraksts.

Jautājumi un atbildes, individuāli veicamie izdevumi pēc 6. aprīļa kursu dienas.

 

13. aprīļa kursu dienas materiāli

2021. gada 13. aprīļa kursu dienas ievads un atgriezeniskā saite par individuāli veicamajiem uzdevumiem pēc 6. aprīļa kursu dienas - video ieraksts un prezentācija "16h kursi Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība profesionālās izglītības iestādē"

Kursu 13. aprīļa dienas darba kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas 13. aprīļa prezentācija “Izglītības iestādes darbības, izglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas metodika” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes 13. aprīļa prezentācija “Pašvērtēšanas metodika profesionālajā izglītībā, pašnovērtējuma ziņojums un tā sagatavošana” un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 13. aprīļa prezentācija, tajā izmantotie materiāli un video ieraksts (sākot ar 15:01 min).

Dokumenta projekts “Pašnovērtējuma ziņojums_profesionālā izglītība_2020.2021_sagatave

Materiāls “Izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotie jēdzieni

EDURIO LTD Skolu izaugsmes vadītāja Gata Narvaiša 13. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšanas metodika” un video ieraksts (sākot ar 44:15 min).

Uzraudzības departamenta vecākās ekspertes Aijas Saliņas 13.aprīļa prezentācija “Profesionālās izglītības iestāžu darbības uzraudzības būtiskākie problēmjautājumi” un video ieraksts.

Atbildes uz jautājumiem un kursu noslēgums

 

Profesionālās kompetences novērtēšanas metodika