Konferences atklāšana un 1.sesija: Izglītības kvalitātes monitorings. Iekļaujoša izglītība. Pārvaldība. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Inita Juhņēvičas prezentācija

Izglītības un zinātnes ministres padomnieces iekļaujošas izglītības jautājumos Zanes Ozolas prezentācija

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces Ilzes Seipules prezentācija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktores Evijas Rācenes prezentācija
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolands Ozola prezentācija

Edurio Latvijas filiāles vadītājas Laumas Tučas prezentācija

PwC Latvija vecākā konsultantes Diānas Kurpnieces prezentācija

 

2.sesija: Izglītības kvalitātes monitorings. Aktuālie pētījumi un labas prakses piemēri iekļaujošas izglītības jomā.

Konferences paneļdiskusija: Kāda informācija, procesi un norises atklāj, cik iekļaujoša ir izglītības sistēma un mūsu sabiedrība?

Seminārs par izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi 2022. gada 13. jūnijā (kursu "Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē" ietvaros)

 

Jura Zīvarta prezentācija "Izglītības iestādes attīstības plāns"

Rolanda Ozola prezentācija "Metodiskie ieteikumi attīstības plānam"

Semināra videoieraksts

Konferences videoieraksts

Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore "Demokrātiska pārvaldība sabiedrībā: iespējas un pamatprincipi"

Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja "Aktuālās pārmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanā"

Ilze Saleniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai"

Filips Vuds (Philip Woods), Hārtfordšīras Universitātes Izglītības līderības centra direktors, profesors "Distributed leadership and arts based and embodied methods of leadership development" (Dalītā līderība un mākslā balstītas metodes līderības attīstībai

Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskās universitātes profesore "Izglītības iestāžu vadītāju pieredze improvizācijas darbnīcās: dalītā līderība"

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors "Izglītības kvalitāte: būtiskākie faktori, kuri to ietekmē"

Aija Melle, kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” programmas vadītāja "Kādēļ direktors ir atslēgas vārds izglītības kvalitātei iestādē?"

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā”, video ieraksts un izdales materiāls ar izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotajiem jēdzieniem.

Izglītības kvalitātes vērtēšanas glosārija projekts (22.04.2021.)

Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas 22. aprīļa prezentācija “Kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi” un video ieraksts.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 19. maija prezentācija “Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti, to atjaunošana un video ieraksts.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces Ilzes Salenieces 19. maija prezentācija “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-20217.gadam” un video ieraksts.

Latvijas Personāla vadības asociācijas valdes priekšsēdētājas Evas Selgas 19.maija kursu dienas prezentācija “Personāla vadības / cilvēkresursu vadības pieejas, metodes un principi” un video ieraksts.

Latvijas Universitātes lektores un a/s Swedbank Komunikācijas jomas vadītājas Lolitas Stašānes prezentācija “Izglītības iestādes vadītāja īstenota komunikācija” (stratēģiskā, iekšējā un krīzes komunikācija) un video ieraksts.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieka, Sporta departamenta direktora Edgara Severa prezentācija “Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekts” un video ieraksts.

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieka Ulda Zariņa prezentācija “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.– 2027.gadam” un video ieraksts

FranklinCovey Latvia vadītāja Mārtiņa Martinsona prezentācija “Ko nozīmē vadīt 21.gadsimtā” (vadības un līderības aspekti) un video ieraksts.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekānes Lindas Danielas prezentācija „Attālinātās mācības un tehnoloģiju bagātināta mācīšanās – kopīgais un atšķirīgais un resursi izglītības iestādēm” un video ieraksts 

FranklinCovey Latvia vadītāja Mārtiņa Martinsona prezentācija „Darbs ar organizācijas/iestādes misiju, vīziju un vērtībām” un video ieraksts

Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas lektores, a/s Swedbank Komunikācijas jomas vadītājas Lolitas Stašānes prezentācija „Krīzes komunikācija” un video ieraksts

Latvijas Personāla vadītāju asociācijas vadītājas Evas Selgas prezentācija „Darbinieku mērķu izvirzīšana un izvērtēšanas sarunu vadīšana” un video ieraksts