Tiesību aizsardzības jautājumu izskatīšanu  izglītības jomā veic Izglītības kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments, kura viena no būtiskākajām funkcijām ir kontrolēt izglītības, sporta un zinātniskās darbības regulējošo normatīvo aktu ievērošanas valsts uzraudzību un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai.  Uzraudzības departaments:

  • izskata privātpersonu iesniegumus izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa īstenošanas jautājumos;
  • atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas izglītības iestāžu vadībai, pedagogiem, izglītojamajiem un citām personām;
  •  veic pārbaudes izglītības iestādēs, tai skaitā citās ar izglītības procesa īstenošanu saistītajās institūcijās, un zinātniskajās institūcijās;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos sauc pie administratīvās atbildības personas, kuras savā darbībā nenodrošina izglītību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
  • analizē izglītības un zinātnisko institūciju darbību, sniedz atzinumus un izstrādā priekšlikumus to darbības pilnveidei;
  • sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām un savas kompetences ietvaros sniedz ieteikumus par spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītībā, zinātniskajā darbībā un sportā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests, veicot izglītības procesa uzraudzību, konstatējis, ka joprojām pastāv atšķirīga prakse individuālo mācību piederumu nodrošināšanā.

Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni, kvalitātes dienests organizēja ieinteresēto institūciju tikšanos un ir sagatavojis vēstuli par individuālo mācību piederumu iegādi.

Organizācijas un personas, kas nodarbojas ar bērnu vai pieaugušo mācīšanu, trenēšanu kādā no sporta veidiem, joprojām rīkojas atšķirīgi un atšķirīgi izprot normatīvo regulējumu par izglītojošo darbību sporta jomā.

Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni par to, kas ir izglītojoša darbība sporta jomā un kā tiesiski jārīkojas organizācijām un fiziskām personām, lai izglītotu bērnus sportā, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir identificējis problēmsituācijas un izstrādājis ieteikumus par izglītojošu darbību sporta jomā bērniem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir konstatējis, ka joprojām vispārējās izglītības iestāžu darbībā pastāv atšķirīga izpratne un prakse izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem, kā arī veicinātu vienotu izpratni, kvalitātes dienests ir apkopojis problēmjautājumus un izstrādājis vairākus ieteikumus, ko aicina ņemt vērā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

Rīcības shēma izvērtējumam, vai izglītības iestādē organizētais pasākums vai pasākums, kurā izglītības iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, atbildīs normatīvajos aktos, tajā skaitā izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteiktajam. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis vairākus informatīvos materiālus saistībā ar pedagogu pienākumu būt lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei, kā arī informatīvu materiālu par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām.

Informatīva vēstule pašvaldībām "Par pedagogu lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei" (2017. gada 13. janvāris)

Informatīvs materiāls par pedagogu lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei

Informatīvs materiāls par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību