Studijas augstākās izglītības iestādēs un zinātniskā darbība

Ministru kabineta noteikumi

11.12.2018. noteikumi Nr.795  „Studiju programmu licencēšanas noteikumi

11.12.2018. noteikumi Nr.794 „Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”

11.12.2018. noteikumi Nr.793  „Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”

13.05.2013. noteikumi Nr.240  „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu

13.06.2023. noteikumi Nr.305 “Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu

10.10.2006. noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās

27.03.2007. noteikumi Nr.203 „Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība

16.11.2004. noteikumi Nr.932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos

24.08.2004. noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām

24.01.2012. noteikumi Nr.68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem”

27.12.2005. noteikumi Nr.1000 „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām

29.05.2001. noteikumi Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

23.10.2001. noteikumi Nr.445 „Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts

12.02.2002. noteikumi Nr.56 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai

27.06.2017. noteikumi Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"