Statuss:
Noslēdzies
EU logo ansamblis

Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001

Projekts

Projekta nosaukums:

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana
 

Projekta mērķis:

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas balstās uz statistikās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas, licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus.
 

Plānotie projekta rezultāti:

  1. Izveidota viena, visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa sistēma un nodrošināta tā ieviešana
  2. Īstenoti 8 nacionālā mēroga izglītības kvalitāti raksturojoši pētījumi.

Mērķa grupas:

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā. Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, tomēr nav izveidota vienota izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, kas ļauj analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un rezultātā veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos. Līdz ar to šī projekta ietvaros ir plānotas trīs galvenās atbalstāmās darbības:

  1. Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas apraksta un tajā ietilpstošo izglītības kvalitātes monitoringa rīku aprakstu izstrāde, aprobācija un ieviešana.
  2. Nacionāla līmeņa pētījumu programmas izveide un īstenošana izglītībā.
  3. Mērķa sadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi par izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringu un tā izmantošana izglītības politikas veidošanā un īstenošana projekta tiešajai un netiešajai mērķa grupai.


Projekta īstenošanas ilgums:

Projekta īstenošana paredzēta no 2018. gada aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta finansējums:

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir plānotas 4 614 359 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 922 205 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 692 154 euro.

Projekta īstenotājs:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), Akadēmiskās informācijas centru (AIC).

Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr. 487 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” īstenošanas noteikumi”

Informācija par projektu Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē
Projekta aktualitātes 
Projekta progresa ziņojumi
Monitoringa sistēmas izveides ziņojumi

Pasākumu vada Kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktors Rolands Ozols