Psihologa-pārrauga tiesību iegūšana

Infografika “Psihologu reģistrācija un sertifikācija, ja ir Psihologu likuma 3.pantā noteiktajam prasībām atbilstoša izglītība un profesionālā darba pieredze”

Sertificēts psihologs vienlaikus var iegūt psihologa–pārrauga tiesības ne vairāk kā divās psihologa profesionālās darbības jomās.   Psihologa–pārrauga tiesības tiek piešķirtas uz psihologa sertifikāta derīguma termiņu.  

Pēc pārejas perioda beigām, lai iegūtu psihologa-pārrauga tiesības, psihologam būs jāapliecina vismaz piecu gadu patstāvīga profesionālās darbības pieredze tajā jomā, kurā vēlēsies iegūt psihologa-pārrauga tiesības, kā arī jākārto psihologa-pārrauga pārbaudījums.  

Psihologa-pārrauga pārbaudījuma maksa ir 100 euro un tā ir iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms personas (psihologa) psihologa-pārrauga pārbaudījuma kārtošanas.

Psihologa-pārrauga pārbaudījuma programma

Iesniegums psihologa-pārrauga reģistrācijai