Statuss:
Noslēdzies
EU logo ansamblis

ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

2017. gada 21. martā noslēgts sadarbības līgums starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanu.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” tiek īstenots no 2016. gada 16. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Tā mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts izglītības satura centrs un sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Izglītības kvalitātes valsts dienests. Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR, tajā skaitā ES fondu līdzfinansējums – 10 312 242 EUR un valsts budžeta finansējums – 1 819 808 EUR.

Paredzēts, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests projektā veiks šādas atbalstāmās darbības:

  1. izstrādās profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodiku atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālās izglītības jomā un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā;
  2. izstrādās un ieviesīs modulārās profesionālās izglītības programmas, tajā skaitā mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmas, kā arī izvērtēs šo programmu atbilstību Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai. Katrā modulārajā profesionālās izglītības programmā tiks iekļautas komponentes “iniciatīva un uzņēmējdarbība”, “sabiedrības un cilvēka drošība”, “informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, “sociālās un pilsoniskās prasmes”, “valodas, kultūras izpratne un izpausme” vai tās tiks integrētas profesionālās izglītības saturā;
  3. izstrādās, iegādāsies un publiskos mācību līdzekļus (tai skaitā digitālos mācību līdzekļus) un metodiskos materiālus, kā arī novērtēšanas materiālus un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamos mācību līdzekļus, kā arī izvērtēs to atbilstību Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai. Tiks veikta arī simulācijas iekārtu (informācijas tehnoloģiju programmas, speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai, atspoguļojot galvenās īpašības vai uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam).

Visu pušu kopējā sadarbībā jāsasniedz šādi rezultāti:

  1. pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras (Būvniecība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un komunikācijas tehnoloģija, Enerģētika, Kokrūpniecība, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, Metālapstrāde, Mašīnbūve un mašīnzinības, Pārtikas rūpniecība, Lauksaimniecība, Poligrāfija un izdevējdarbība, Papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, Transports un loģistika, Tūrisms, Skaistumkopšana, Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana) un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram;
  2. izstrādāti 160 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības;
  3. izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 210 profesionālajām kvalifikācijām un viena profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodika;
  4. izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām;
  5. izstrādāti un/vai iegādāti 80 mācību līdzekļi (tai skaitā simulācijas iekārtas).