Psihologu ētikas komisiju un tās vadītāju uz trim gadiem apstiprina Psihologu sertifikācijas padome. Psihologu ētikas komisijas sastāvā ir seši sertificēti psihologi — pa trim pārstāvjiem no Latvijas Psihologu apvienības un Latvijas Psihologu asociāciju federācijasVismaz divi no Psihologu ētikas komisijas locekļiem ir psihologi–pārraugi.   Psihologu ētikas komisija:

  • izstrādā Psihologu ētikas kodeksu;
  • sniedz atzinumus par Psihologu ētikas kodeksa normu interpretāciju;
  • skaidro un analizē Psihologu ētikas kodeksa normas, kā arī konsultē psihologus ētikas jautājumos;
  • apkopo un sagatavo publicēšanai atziņas un skaidrojumus par Psihologu ētikas kodeksa normu interpretāciju un piemērošanu;
  • sniedz Psihologu sertifikācijas padomei atzinumu saistībā ar iesniegumu par psihologa un psihologa–pārrauga iespējamiem Psihologu ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Psihologu ētikas komisijas sastāvs: 

Baiba Martinsone
Inga Jurševska
Ineta Fedotova
Velga Seņkāne
Jolanta Lamstere
Sandra Gaide

Psihologu ētikas kodekss

Psihologa profesionālās darbības ētika: Teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas

Izdevums aktualizē nozīmīgākos psihologa profesionālās darbības ētikas
pamatjautājumus, ļaujot gan psihologiem, gan speciālistiem, kas ikdienā
sadarbojas ar psihologiem, rast idejas un ierosmes ētiski korektai psihologa
rīcībai un savstarpējai speciālistu sadarbībai, tostarp psihologam izdarot
profesionālo izvēli un pamatojot savu rīcību vai lēmumu.
Lai plašāk skaidrotu psihologiem izvirzītās ētiskās prasības un regulējumu,
izdevumā ir apkopots teorētiskais materiāls un analizēti praktiskie piemēri,
piedāvājot rekomendācijas dažādu psihologa profesionālās darbības gadījumu
risinājumam.