Kas ir pašvērtēšana

Pašvērtēšana ir regulāra izglītības iestādes darbības kvalitātes iekšējā izvērtēšana, kurā iesaistās pedagogi, vecāki, izglītojamie, dibinātājs un iestādes vadība.

Izvērtēšanā tiek meklētas atbildes uz trīs galvenajiem jautājumiem:

  1. Kādas bija šī mācību gada izglītības iestādes darba prioritātes, kā mums tās ir izdevies īstenot un kādi dati un informācija to apliecina (izvērtē katru gadu);
  2. Kādas ir mūsu izglītības iestādes stiprās puses izglītības procesā šajā mācību gadā, un kas mums jāpilnveido izglītības procesā turpmāk (kritērija 2.1. “Mācīšana un mācīšanās” izvērtējums, kas tiek veikts katru gadu);
  3. Kādi dati un informācija raksturo mūsu izglītības iestādes darba kvalitāti konkrētajā gadā izvērtējamajos kvalitātes kritērijos, atklājot stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības (paredzot, ka visu kritēriju izvērtējums tiek veikts ne retāk kā reizi četros gados).

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā tiek iekļauta arī informācija par pēdējās akreditācijas, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā un/vai izglītības iestādes apmeklējumā noteikto uzdevumu ieviešanu. Izglītības iestāde pašnovērtējuma ziņojumu publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma ieteicamā  struktūra:

  1. Izglītības iestādes nosaukums, izglītības iestādes vadītājs;
  2. Izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes mērķi;
  3. Informācija par izvirzīto prioritāšu sasniegšanu;
  4. Kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības;
  5. Informācija par nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem un to rezultāti;
  6. Citi sasniegumi un izglītības iestādei būtiskā informācija;
  7. Informācija par izglītības iestādes akreditācijā vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (ja attiecināms).

Pašvērtēšanā tiek izmantotas Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā un izglītības kvalitātes līmeņu apraksti (1.pielikums – jomas “Atbilstība mērķiem”, “Kvalitatīvas mācības” un “Iekļaujoša vide”, 2.pielikums – joma “Laba pārvaldība”).

Veiksmīgai pašvērtēšanai var izmantot šādas kvalitātes vērtēšanas metodes: intervijas, sarunas, fokusgrupu diskusija, anketēšana, dokumentu analīze, tīmekļa vietnes izpēte, nodarbību un mācību stundu vērošana, situāciju analīze, izglītības iestādes apskate un attālināto mācību izpēte.

Diāna Briede

Vecākā eksperte
diana.briede [at] ikvd.gov.lv