Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2021./2022. mācību gada tiek veikta, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot piecu kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

  • “Kompetences un sasniegumi”
  • “Vienlīdzība un iekļaušana”
  • “Pieejamība”
  • “Drošība un psiholoģiskā labklājība”
  • “Infrastruktūra un resursi”

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 4. punktā noteiktajam izglītības iestādēm līdz katra gada 1. oktobrim kvalitātes dienestā jāiesniedz ar dibinātāju saskaņots pašnovērtējuma ziņojums.

Pašnovērtējuma ziņojums iesūtāms elektroniski parakstīts e-pastā ikvd@ikvd.gov.lv.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2022.gada 30. augusta tiešsaistes konsultācijas par pašvērtēšanu ieraksts.

 

Kvalitātes dienests vērš uzmanību, ka pieaugušo neformālās izglītības iestādēm un interešu izglītības iestādēm pēc 2021./2022. māc.g. ir jāveic izglītības iestādes pašvērtēšana pēc dibinātāja noteiktās kārtības vai arī aizpildot kvalitātes dienesta izveidotu aptaujas anketu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādēm.

Sīkāka informācija interešu izglītības iestādēm un pieaugušo neformālās izglītības iestādēm ir pieejama, izmantojot 12h kursu “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē” materiālus:

  1. Informācija par pieaugušo neformālas izglītības un interešu izglītības iestādes darbības tiesiskajiem aspektiem;
  2. Informācija par pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu un kvalitātes aspektiem;
  3. Informācija par pašvērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu interešu un neformālās izglītības iestādēs.