Kas ir pašvērtēšana

Pašvērtēšana ir regulāra izglītības iestādes darbības kvalitātes iekšējā izvērtēšana, kurā iesaistās pedagogi, vecāki, izglītojamie, dibinātājs un iestādes vadība.

Izvērtēšanā tiek meklētas atbildes uz trīs galvenajiem jautājumiem:

 1. Kādas bija šī mācību gada izglītības iestādes darba prioritātes, kā mums tās ir izdevies īstenot un kādi dati un informācija to apliecina (izvērtē katru gadu);
 2. Kādas ir mūsu izglītības iestādes stiprās puses izglītības procesā šajā mācību gadā, un kas mums jāpilnveido izglītības procesā turpmāk (kritērija 2.1. “Mācīšana un mācīšanās” izvērtējums, kas tiek veikts katru gadu);
 3. Kādi dati un informācija raksturo mūsu izglītības iestādes darba kvalitāti konkrētajā gadā izvērtējamajos kvalitātes kritērijos, atklājot stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības (paredzot, ka visu kritēriju izvērtējums tiek veikts ne retāk kā reizi četros gados).

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā tiek iekļauta arī informācija par pēdējās akreditācijas, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā un/vai izglītības iestādes apmeklējumā noteikto uzdevumu ieviešanu. Izglītības iestāde pašnovērtējuma ziņojumu publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma ieteicamā  struktūra:

 1. Izglītības iestādes nosaukums, izglītības iestādes vadītājs;
 2. Izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes mērķi;
 3. Informācija par izvirzīto prioritāšu sasniegšanu;
 4. Kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības;
 5. Informācija par nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem un to rezultāti;
 6. Citi sasniegumi un izglītības iestādei būtiskā informācija;
 7. Informācija par izglītības iestādes akreditācijā vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (ja attiecināms).

Pašvērtēšanā tiek izmantotas Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā un izglītības kvalitātes līmeņu apraksti (1.pielikums – jomas “Atbilstība mērķiem”, “Kvalitatīvas mācības” un “Iekļaujoša vide”, 2.pielikums – joma “Laba pārvaldība”).

Veiksmīgai pašvērtēšanai var izmantot šādas kvalitātes vērtēšanas metodes: intervijas, sarunas, fokusgrupu diskusija, anketēšana, dokumentu analīze, tīmekļa vietnes izpēte, nodarbību un mācību stundu vērošana, situāciju analīze, izglītības iestādes apskate un attālināto mācību izpēte.

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada 

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada jāveic, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot trīs kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

 • “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”
 • “Mācīšana un mācīšanās”
 • “Izglītības programmu īstenošana”

2022./2023. mācību gadā izmantojamā metode kvalitātes vērtēšanā ir mācību stundu vērošana 20% pedagogu semestrī (1 mācību stunda/nodarbība pedagogam).

Izglītības iestādēm līdz katra gada 1. novembrim pašnovērtējuma ziņojums jāpublisko savā tīmekļvietnē.

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2021./2022. mācību gada tiek veikta, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot piecu kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

 • “Kompetences un sasniegumi”
 • “Vienlīdzība un iekļaušana”
 • “Pieejamība”
 • “Drošība un psiholoģiskā labklājība”
 • “Infrastruktūra un resursi”

Ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums izglītības iestādēm līdz katra gada 1. novembrim jāpublisko savā tīmekļvietnē. 

Izglītības iestāžu pašvērtēšanai nepieciešamie veidņi

 1. Pirmsskolas izglītības iestādēm
 2. Speciālās izglītības iestādēm:
  1. izglītības iestādei, kura īsteno tikai speciālās izglītības programmu
  2. izglītības iestādei, kura īsteno arī pirmsskolas vai profesionālās pamatizglītības programmu
 3. Visām pārējām vispārējās izglītības iestādēm (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, valsts ģimnāzijas, liceji):
  1. Izglītības iestādei, kura īsteno tikai vispārējās pamatizglītības un/vai vispārējās vidējās izglītības programmu 
  2. Izglītības iestādei, kura īsteno vispārējās izglītības programmu, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmu, speciālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu 
 4. Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm 
 5. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādēm
 6. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm kultūrizglītībā (mūzika, māksla, deja)
 7. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm sportā 

Dace Saleniece

Vecākā eksperte
dace.saleniece [at] ikvd.gov.lv