Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada 

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada jāveic, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot trīs kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

  • “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”
  • “Mācīšana un mācīšanās”
  • “Izglītības programmu īstenošana”

2022./2023. mācību gadā izmantojamā metode kvalitātes vērtēšanā ir mācību stundu vērošana 20% pedagogu semestrī (1 mācību stunda/nodarbība pedagogam).

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 4. punktā noteiktajam izglītības iestādēm līdz katra gada 1. oktobrim kvalitātes dienestā jāiesniedz ar dibinātāju saskaņots pašnovērtējuma ziņojums. Konsultācijas par pašvērtēšanu 2022./2023.māc.g. iespējams iegūt, sazinoties ar Skaidrīti Ūzuliņu (e-pasts: skaidrite.uzulina@ikvd.gov.lv, tālrunis: +371 28677572).

Atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem pašnovērtējuma ziņojums sagatavojams līdz 2023. gada 1. oktobrim un (elektroniski parakstīts) nosūtāms  uz e-pastu ikvd@ikvd.gov.lv .

Skaidrīte Ūzuliņa

Vecākā eksperte
skaidrite.uzulina [at] ikvd.gov.lv