Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada 

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2022./2023. mācību gada jāveic, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot trīs kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

 • “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”
 • “Mācīšana un mācīšanās”
 • “Izglītības programmu īstenošana”

2022./2023. mācību gadā obligāti izmantojamā metode kvalitātes vērtēšanā ir mācību stundu vērošana 20% pedagogu semestrī (1 mācību stunda/nodarbība pedagogam).

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 4. punktā noteiktajam izglītības iestādēm līdz katra gada 1. oktobrim kvalitātes dienestā jāiesniedz ar dibinātāju saskaņots pašnovērtējuma ziņojums. Konsultācijas par pašvērtēšanu 2022./2023.māc.g. iespējams iegūt, sazinoties ar Skaidrīti Ūzuliņu (e-pasts: skaidrite.uzulina@ikvd.gov.lv, tālrunis: +371 67507835).

Pašnovērtējuma ziņojums (elektroniski parakstīts) nosūtāms līdz 2023. gada 1. oktobrim uz e-pastu ikvd@ikvd.gov.lv .

Izglītības iestāžu pašvērtēšana pēc 2021./2022. mācību gada tiek veikta, iegūstot aktuālos datus un informāciju par izglītības iestādes darbību, kā arī veicot piecu kvalitātes kritēriju novērtēšanu:

 • “Kompetences un sasniegumi”
 • “Vienlīdzība un iekļaušana”
 • “Pieejamība”
 • “Drošība un psiholoģiskā labklājība”
 • “Infrastruktūra un resursi”

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 4. punktā noteiktajam izglītības iestādēm līdz katra gada 1. oktobrim kvalitātes dienestā jāiesniedz ar dibinātāju saskaņots pašnovērtējuma ziņojums.

Pašnovērtējuma ziņojums iesūtāms elektroniski parakstīts e-pastā ikvd@ikvd.gov.lv.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2022.gada 30. augusta tiešsaistes konsultācijas par pašvērtēšanu ieraksts.

Izglītības iestāžu pašvērtēšanai nepieciešamie veidņi

 1. Pirmsskolas izglītības iestādēm
 2. Speciālās izglītības iestādēm:
  1. izglītības iestādei, kura īsteno tikai speciālās izglītības programmu
  2. izglītības iestādei, kura īsteno arī pirmsskolas vai profesionālās pamatizglītības programmu
 3. Visām pārējām vispārējās izglītības iestādēm (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, valsts ģimnāzijas, liceji):
  1. Izglītības iestādei, kura īsteno tikai vispārējās pamatizglītības un/vai vispārējās vidējās izglītības programmu 
  2. Izglītības iestādei, kura īsteno vispārējās izglītības programmu, tai skaitā pirmsskolas izglītības programmu, speciālās izglītības programmu, profesionālās ievirzes izglītības programmu 
 4. Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm 
 5. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādēm
 6. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm kultūrizglītībā (mūzika, māksla, deja)
 7. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm sportā 

Kvalitātes dienests vērš uzmanību, ka pieaugušo neformālās izglītības iestādēm un interešu izglītības iestādēm pēc 2021./2022. māc.g. ir jāveic izglītības iestādes pašvērtēšana pēc dibinātāja noteiktās kārtības vai arī aizpildot kvalitātes dienesta izveidotu aptaujas anketu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādēm.

Sīkāka informācija interešu izglītības iestādēm un pieaugušo neformālās izglītības iestādēm ir pieejama, izmantojot 12h kursu “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē” materiālus:

 1. Informācija par pieaugušo neformālas izglītības un interešu izglītības iestādes darbības tiesiskajiem aspektiem;
 2. Informācija par pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu un kvalitātes aspektiem;
 3. Informācija par pašvērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu interešu un neformālās izglītības iestādēs.

Skaidrīte Ūzuliņa

Vecākā eksperte
skaidrite.uzulina [at] ikvd.gov.lv