Akadēmiskā personāla reģistrā ieraksta ziņas par personām, kuras ieņem akadēmiskos amatus augstskolās un koledžās. Atbilstoši Augstskolu likuma 87. panta ceturtajā daļā noteiktajam, augstskolām un koledžām informāciju par savu akadēmisko personālu (personas vārds un uzvārds; personas kods; tā akadēmiskā amata nosaukums, kurā persona ievēlēta; tās augstskolas vai koledžas nosaukums, kurā šī persona ieņem akadēmisko amatu (norādot, ja amatu ieņem filiālē); struktūrvienības nosaukums, ja tāds ir; akadēmiskā amata pildīšanas sākuma termiņš attiecīgajā augstskolā un koledžā; akadēmiskā amata beigu termiņš attiecīgajā augstskolā vai koledžā; akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares un izglītības programmu grupas nosaukums, iesnieguma datums, augstskolas rektors vai koledžas direktors)  Akadēmiskā personāla reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) jāievada elektroniski ne vēlāk kā nedēļu pēc notikušajām izmaiņām, par to elektroniski informējot Izglītības kvalitātes valsts dienestu (ikvd@ikvd.gov.lv).

Augstskolu likuma 87. panta pirmā daļa kopsakarā ar Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” 3. punktu nosaka, ka Akadēmiskā personāla reģistrs ir VIIS sastāvdaļa. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 788 4. punktu VIIS atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

Informāciju VIIS par akadēmisko personālu var aktualizēt augstskolas vai koledžas atbildīgā persona, kurai ir VIIS lietotāja tiesības. Tādējādi augstskola un koledža uzņemas atbildību par sniegto datu ticamību. Jauna VIIS lietotāja tiesību piešķiršanas procedūra notiek saskaņā ar noteikumiem, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamentam (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050) iesniegumu un saistību rakstu par personas datu neizpaušanu.

Akadēmiskā personāla reģistrs 

Lai atrastu nepieciešamajā augstākās izglītības iestādē reģistrēto akadēmisko personālu, lūdzu, atverot šo tīmekļa vietni, aktivizēt izvēlni Rādīt papildus kritērijus

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv