Statuss:
Noslēdzies
EU logo ansamblis

 

ESF projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir uzsācis sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūra darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošanā, lai paaugstinātu pieaugušo profesionālās un neformālās izglītības ieguves kvalitāti.

 

Sadarbības ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos projektā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzību, t.sk. mācību procesa kvalitātes kontroli:

 • veicot profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu (turpmāk – izglītības programmas) ekspertīzi, ieviešanas un īstenošanas uzraudzību;
 • veicot pārbaudes apmācību īstenošanas vietās (t.sk. prakses vietās);
 • veicot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanas pasākumu uzraudzību un kvalitātes kontroli;
 • piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinājumu dokumentācijas izstrādē, izsludinājumu ietvaros iesniegto izglītības iestāžu piedāvājumu vērtēšanā, sniedzot atzinumus par piedāvājumiem, t.sk. izglītības programmām;
 • piedaloties atbalstāmo darbību īstenotāju izvēles komisiju darbā;
 • pārraugot Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē publicēto izglītības programmu piedāvājumu sarakstus, sekojot izglītības programmu akreditācijas beigu termiņiem un mācību īstenošanas vietu adrešu aktualitātei;
 • pārskatot aģentūras klientu mācībām piedāvāto izglītības programmu aktualitāti un izvērtējot to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno arī atbalsta un metodoloģiskās vadības sniegšanu Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos iesaistītajām izglītības iestādēm:

 • individuālu konsultāciju veidā izglītības iestādes vadībai par konstatēto neatbilstību novēršanu;
 • izglītības iestāžu kopēju problēmjautājumu identificēšanu un semināru organizēšanu, iekļaujot aktuālus risinājumus un ieteikumus mācību darba organizēšanai (t.sk. attālināti platformā Zoom un citās interneta platformās);
 • izglītības iestāžu informēšanu par aktualitātēm normatīvajos aktos profesionālās un pieaugušo neformālās izglītības jomā;
 • izglītības iestāžu informēšanā par iespēju piedalīties mācībās, ko dienests organizē izglītības iestāžu darbiniekiem, t.sk. vadītājiem, metodiķiem, par aktualitātēm profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu jomā mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai.

 

Dzintra Kalniņa

Projekta koordinatore
dzintra.kalnina [at] ikvd.gov.lv