Ministru kabineta noteikumi

28.08.2001. noteikumi Nr.382  „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība