• 1999-2003 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, izglītības zinātņu maģistra grāds
 • 1987-1992 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, bakalaura grāds, latviešu valodas un literatūras un krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
 • Kopš 12.09.2012 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
 • 2006-2010 Eiropas Skolu inspektore
 • 2009-2012 IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece – Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja
 • 2006 -2009 IZM Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece – Institucionālās attīstības nodaļas vadītāja 
 • 2004-2005 IZM Politikas koordinācijas departamenta Politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītāja
 • 2002-2004 Skolu konsultante IZM Izglītības sistēmas attīstības projektā
 • 1999-2002 Direktore Jelgavas rajona Šķibes pamatskolā
 • 1997-1999 Izglītības metodiķe Jelgavas rajona Izglītības pārvaldē
 • 1995-1997 Angļu valodas skolotāja Šķibes pamatskolā
 • 1992-1995 Latviešu valodas skolotāja Jelgavas 7.vidusskolā
 • 11.2022. Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pārejas uz mācībām valsts valodā nostiprināšanu tiesību aktos un ieviešanas uzsākšanu
 • 11.2018. Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par godprātīgu un profesionālu darbu izglītības kvalitātes novērtēšanā
 • 26.11.2015. Valsts izglītības attīstības aģentūras Atzinības raksts par sadarbību un ieguldījumu ceļā uz profesionālās izglītības izaugsmi un reformām Eiropas sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros
 • 20.05.2015. Valsts pētījumu programmas 5.2. “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” (EKOSOC-LV) Pateicība par dalību Valsts pētījumu programmas 5.2. EKOSOC-LV projekta “Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros organizētajā fokusgrupas diskusijā par sociālās inovācijas procesiem Latvijā.
 • 02.11.2010. Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par nesavtīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē
 • 29.06.2004. Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Izglītības sistēmas attīstības projekta īstenošanā
 • 12.05.1999. Jelgavas rajona padomes atzinības raksts “Par izciliem sasniegumiem, sagatavojot skolēnus rajona mācību olimpiādēm angļu valodā”
 • “Skolu darbības kvalitātes vērtējuma līmeņi un to apraksti”, 2004. gads (līdzautore)
 • “Skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika”, 2004. gads (līdzautore)
 • “Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata”, 2002. gads (līdzautore)
 • 12.–14.11.2020. Certificate in recognition of valuable contribution to seminar “Tackling EUROPE 2020 Target: Early Leavers from Education and Training”
 • 25.09.2020. Apguva un pilnveidoja speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 stundu apjomā (profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma).
 • 29.02.–08.03.2020. Successfully completed 85 hours in Holocaust studies for educators from Latvia at The International School for Holocaust Studies
 • 22.08.2019. Piedalījās reģionālajā seminārā “Kāpēc ECVET?” Kuldīgā
 • 10.05.2019. Piedalījās projekta “NVO un ģimeņu sadarbības veicināšana” ietvaros organizētajā konferencē “Ģimene mūsdienu Eiropā, izaicinājumi un iespējas”
 • 03.2019. Piedalījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “PuMPuRS” rīkotajā konferencē “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jelgavā, Rēzeknē un Kuldīgā
 • 06.12.2018. Piedalījās EPALE pieaugušo izglītības konferencē “21. gadsimta pamatprasmes dzīves kvalitātes un attīstībai”
 • 22.08.2018. Piedalījās Latvijas pieaugušo izglītības attīstības forumā “Pieaugušo izglītība šodien un rīt
 • 28.02.2018. Noklausījās kursu “Namejs vadītājs un darbinieks”
 • 30.05.2017. Piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei”
 • 30.11.2017. Piedalījās starptautiskā konferencē “ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām) mūžizglītības kontekstā”
 • 02.–03.03.2017. Attended the British Council Education Conference for Baltic School Leaders “Leading Change in a Changing World”
 • 07.11.2016. Piedalījās konferencē “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
 • 02.–08.07.2016. Attended the UK Study Tour for School Leaders from Estonia and Latvia
 • 15.03.2016. Piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā starptautiskajā Erasmus+ mācību seminārā “Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana”
 • 15.10.2015. Piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā starptautiskajā seminārā “Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Esasmus+ programmas ietvaros”
 • 21.08.2014. Piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konferencē „Izglītība. Attīstība. Tendences.”
 • 14.-15.05.2014. Piedalījās mācību kursā „Dažādības vadība”
 • 09.05.2014. Piedalījās UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā „Stratēģiskie mērķi izglītībā”
 • 15.04.2014. Successfully participated in the training „The Institutional Framework and Legislative System of the European Union”
 • 17.-18.03.2014. Piedalījās starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā „Kvalitatīvas pedagoģijas principi”
 • 23.10.2012. Piedalījās starptautiskajā konferencē „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: arī profesionālajām kvalifikācijām?”
 • 04.-18.07.2012. Successfully completed the Leaders in Education Programme International
 • 15.03.2012. Piedalījās konferencē „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”
 • 26.01.2012. Apguva pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Aktualitātes speciālo skolu darbā”
 • 09.05.-08.08.2011. Successful participation in the distance course on „Using Indicators in the Planning of Basic Education”
 • 15.12.2010. Piedalījās starptautiskajā izglītības konferencē „Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, līdzdalība”
 • 24.02.2010. Successfully completed the Microsoft Partners in Learning „Introduction to Peer Coaching”
 • 27.09.2007. Apmeklēja mācību programmu „Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādē”
 • 01.04.2002.- 31.10.2003. Attended and participated fully in training sessions on selfevaluation and external evaluation delivered by consultants of the Scottish Qualifications Authority
 • 10.2001.-03.2002. Piedalījās semināru ciklā par skolas darba pašvērtēšanu un attīstības plānošanu
 • 04.-05.03.2002. Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par skolu darba attīstības plānošanu
 • 12.-13.12.2001. Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par pašvērtēšanas procesā iegūtās informācijas analīzi un pašvērtējuma ziņojuma veidošanu
 • 20.11.2001. Saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atestācijas apliecību “Atestēta par pamatizglītības, vidējās izglītības iestādes vadītāju un ieguvusi augstāko profesionālās kvalifikācijas kategoriju”
 • 02.10.2001. Piedalījās ISAP Skolu vērtēšanas komponenta organizētajā seminārā par pašvērtēšanas procesa plānošanu un norisi skolā
 • 14.-15.05.1999. Apguva tēmas “Konflikts un saskarsme”
 • 02.1999. Piedalījās 21 stundas semināru ciklā “Skolas attīstības plānošana”