Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo
darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbības jomām: izglītības un skolu psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija, militārā psiholoģija.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana psihologa sertifikācijai
  Lai saņemtu psihologa seretifikātu Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz šādi dokumenti psihologa sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai noteiktā
  profesionālās darbības jomā:
  iesniegums psihologa sertifikāta iegūšanai;
  profesionālās darbības apraksts un dokumenti, kas apliecina ziņas par personas profesionālo darbību;
  psihologa-pārrauga apliecinājums par personas pārraudzību un pārraudzības procesa aprakstu;
  divu profesionālās prakses gadījumu analīze, ievērojot paredzamo psihologa profesionālās darbības jomu.

  Sīkāka informācija: tālr.+371 67367200, 26628855
  e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

  Valsts nodeva par psihologa sertifikāta izsniegšanu (par katru jomu atsevišķi, tai skaitā veicot resertifikāciju) – 10 euro.
  Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV03TREL1060150929900) pirms psihologa sertifikāta iegūšanas.

  Maksa par psihologa sertifikācijas pārbaudījumu - 200 euro
  jāiemaksā Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms personas (psihologa) psihologa sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.

 2. Informācijas pārbaude
  Komisija pārliecinās, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un persona atbilst Psihologu likuma 9. pantā noteiktajām prasībām sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. Ja persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, psihologu sertifikācijas komisija uzdod personai noteiktā termiņā novērst trūkumus.

 3. Sertifikācijas pārbaudījuma kārtošana
  Persona pēc psiholgu sertifikācijas komisijas uzaicinājuma ierodas uz pārbaudījuma kārtošanu. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu, viņai ir tiesības kārtot sertifikācijas pārbaudījumu citā komisijas norādītajā laikā. Ja persona neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu bez attaisnojoša iemesla, maksa par sertifikācijas pārbaudījumu netiek atmaksāta.

 4. Sertifikācijas komisijas atzinuma pieņemšana
  Komisija divu darbdienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma atbilstoši vērtēšanas kritērijiem izvērtē pārbaudījuma rezultātus 10 ballu sistēmā un sagatavo atzinumu par psihologa sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa sertifikātu. Sertifikācijas pārbaudījums vai resertifikācija ir nokārtota, ja pēc visu komisijas locekļu (kas piedalās vērtēšanā) piešķirto vērtējumu kopsummas izdalīšanas ar komisijas locekļu skaitu (kas piedalās vērtēšanā) persona ir saņēmusi vismaz sešas balles.
  Komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas sertifikācijas pārbaudījuma protokolu iesniedz Psihologu sertifikācijas padomei.

 5. Sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšana
  Psihologu sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā sertifikācijas komisijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par psihologa sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa sertifikātu.

 6. Psihologa sertifikāta izsniegšana un informācijas ievadīšana reģistrā
  Informāciju par psihologa sertifikāciju noteiktā jomā Izglītības kvalitātes valsts dienests iekļau publiskā Psihologu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sastāvdaļa (atrodams: https://www.viis.gov.lv/registri/psihologi)
  Pēc sertifikācijas noteiktā jomā psihologs var saņemt sertifikātu.