Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums

  • iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamo informāciju;
  • reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus;
  • licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas);
  • nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;
  • organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu (izņemot augstāko izglītību);
  • kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
  • nodrošināt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanu un uzskaiti;
  • veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību;
  • izvērtēt, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm, un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju un atļaujas anulēšanu;
  • organizēt izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests darbojas arī kā EQAVET koordinācijas punkts Latvijā un pilda Psihologu sertifikācijas padomes sekretariāta funkciju (psihologu reģistrācija, sertifikācija, resertifikācija).