Statuss:
Īstenošanā
EQAVET Logo

Izsludināta cenu aptauja par tīmekļlapas izstrādi

 

1. Iepirkuma priekšmets

Tīmekļa lapas izstrāde

2. Pieteikumu iesūtīšanas datums un vieta

2023.gada 4.janvāris, ikvd@ikvd.gov.lv

3. Līguma izpildes termiņš

 31.05.2023.

4. Kontaktpersona

Agija Reča-Danga, tel.67507835, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv

5. Iesniedzamie dokumenti

Finanšu piedāvājums veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām saskaņā ar pievienoto veidlapu

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu

 

Lapas mērķis ir saturiski un vizuāli viegli uztveramā veidā, izmantojot mūsdienīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkus, kā arī, nodrošinot pielāgotu dizainu lietošanai mobilajās ierīcēs, sniegt informāciju par kvalitātes sistēmas izveidi un ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši Pasūtītāja izveidotajam saturam.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā īsteno praktisku sadarbību, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju vienotu kritēriju izveidei un ieviešanai profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai.

EQAVET mērķi:

  • Palīdzēt dalībvalstīm attīstīt efektīvas metodes ietvarstruktūras ieviešanā;
  • Iedibināt kvalitātes kultūru, to iestrādājot dalībvalstu normatīvajos aktos;
  • Atbalstīt dalībvalstis un Eiropas Komisiju monitoringa pasākumos un ietvarstruktūras īstenošanā Eiropas savienības Izglītības un mācību stratēģijas 2020 ietvaros;
  • Atbalstīt kvalitātes nodrošināšanas dimensiju EQF un ECVET darbībā.

EQAVET dalībvalstis un eksperti:

  • Apmainās ar informāciju un pieredzi diskusiju veidā;
  • Iniciē savstarpēju zināšanu apmaiņu, mācoties vienam no otra, lai tiktu izstrādāti kopēji principi, atskaites kritēriji, indikatori un instrumenti kvalitātes uzlabošanai profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, kā arī lai tiktu īstenoti ietvarstruktūras mērķi;
  • Sasniedz kopīgus rezultātus un risinājumus, izstrādājot kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijas un kritērijus, ieviešot kvalitātes uzlabošanas kultūru un līdzatbildības apziņu, īstenojot ietvarstruktūras mērķus Eiropas mērogā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests no 2013. gada koordinē EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā.
Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” punktā 4.17. noteikts, ka viens no Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzdevumiem ir koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
Informācija par EQAVET koordinācijas punktiem Eiropā

ESF projekta 1.2.1.1.1. „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apakšaktivitāte „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET)  ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā”

2013.gadā un 2014.gadā kvalitātes dienests bija iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apakšaktivitātes „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET)  ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā” īstenošanā.

Aktivitātes ieviešanas divi posmi:

  1. No 2013.gada 8.augusta līdz 2014.gada 28.februārim notika diskusijas ar visām ieinteresētajām pusēm par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu;
  2. No 2014.gada 1.marta līdz 31.decembrim izstrādāts vienoto kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanas profesionālajā izglītībā projekts.

Aktivitātes ietvaros nozaru ekspertu padomju sekretariāti tika informēti par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā, tādējādi  uzsākot diskusiju ciklu. 2013.gada 26.novembrī notika nozaru ekspertu padomju deleģēto pārstāvju seminārs „EQAVET kritēriju iestrādes nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”.

2013.gada 12.decembrī notika diskusija ar deleģētajiem pārstāvjiem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, Profesionālās izglītības biedrības.

2014.gadā notika diskusijas ar profesionālās izglītības akreditācijas komisiju vadītājiem un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem.  Pēc visu iesaistīto pušu viedokļu apkopošanas rezultāts nosūtīts Nozaru ekspertu padomēm un citām ieinteresētajām pusēm.

 Dalība EQAVET pasākumos

2014.gada 26.-27.marts: Kvalitātes dienests piedalās 5. EQAVET gada forumā Atēnās.
2014.gada 19.-20.maijs: Kvalitātes dienests piedalās EQAVET „Peer Learning Activities” Vīnē.

Informatīvs materiāls par EQAVET vadlīnijām profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas pamatjautājumos 

Lai veicinātu izpratni par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) un tās struktūrelementu ieviešanas nozīmi Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis materiālu par EQAVET vadlīnijām profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas pamatjautājumos sistēmas līmenī. Materiālā iekļauta informācija par EQAVET kvalitātes ciklu un tā posmiem, izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamatelementiem, doti apraksti par ieteicamajām darbībām kvalitātes cikla posmu īstenošanai, kā arī raksturoti izglītības kvalitātes indikatori. Materiāls Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

 Paziņojumi presei
05.03.2014. Kvalitātes dienests iepazīstina ar EQAVET indikatoru iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā
19.08.2013. Kvalitātes dienests sāk diskusijas nozaru ekspertu padomēs par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā 

Publikācijas
EQAVET Newsletter  (angļu val.)

 

Agija Reča-Danga

Projekta EQAVET koordinatore
agija.reca [at] ikvd.gov.lv