Seminārā un diskusijā „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kas notika š.g. 4.martā, Kvalitātes dienests sniedza informāciju par EQAVET* aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā.

Kvalitātes dienesta prezentācijās tika demonstrēti veidi, kā izmērīt katru indikatoru, kas būtu indikatoru datu sniedzēji un kādā veidā dati varētu tikt iegūti. Diskusijās tika risināti jautājumi par indikatoru piemērotību, iekļaušanu, kā arī starpinstitucionālo sadarbību.

Seminārā un diskusijā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Profesionālās izglītības biedrības, valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” deleģētie pārstāvji.

Kopš 2013.gada Kvalitātes dienests pilda EQAVET nacionālā kontaktpunkta funkcijas un aktīvi iesaistās EQAVET ietvarstruktūras atbalstītās kvalitātes kultūras principu ieviešanā Latvijā.

Prezentācijas:

  1. Latvijas līdzdalība Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) aktivitātē (pdf.)
  2. EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās vērtēšanas sistēmā (pdf.)
  3. Latvijas kvalitātes novērtēšanas sistēma (pdf.)

Papildu informācija: Kvalitātes dienests sāk diskusijas nozaru ekspertu padomēs par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā (19.08.2013.)

*EQAVET – Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā

 

 Izglītības kvalitātes valsts dienests  ikvd@ikvd.gov.lv  67222504