Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomas.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana, nav trauksmes celšana.

Trauksmes celšanas likumā (paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

Ministru kabinets 2022. gada 8. februārī pieņēma noteikumus Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība"

Minētie noteikumi paredz noteikt Eiropas Savienības tiesību aktus, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme Trauksmes celšanas likuma 3. panta pirmās daļas 5., 6., 8., 9., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21. un 22. punktā minētajās jomās un Eiropas Savienības tiesību aktus, kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība Trauksmes celšanas likuma 2. panta otrajā daļā minētajās jomās. Valsts kancelejas skaidrojumu par ES tiesību aktiem, par kuriem ceļama trauksme un kuros paredzēta cita ziņošanas kārtība pieejams   Valsts kancelejas tīmekļvietnēs - trauksmescelejs.lv un mk.gov.lv.

Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Trauksmi var celt divos veidos - vēršoties darba vietā (iekšējā trauksmes celšana) vai kompetentajā institūcijā.

Trauksmi var celt: 

  1. Aizpildot veidlapu un sūtot to uz institūcijas trauksmes celšanas e-adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē
  2. Ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
  • Tiešsaistes ziņojumiem no tīmekļvietnes www.trauksmescelejs.lv nav jābūt parakstītiem, jo  ir ieviests autentifikācijas modulis un personas identitāte jau tiek pārbaudīta.
  • Tiešsaistes ziņojumi no tīmekļvietnes www.trauksmescelejs.lv  nonāk uzreiz iesniedzēja norādītajā kompetentajā institūcijā."

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu,` pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes celšanas kontaktpersona Izglītības kvalitātes valsts dienestā:

Andra Šenberga
Vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore
Tālr. +371 67358074
E-pasts: trauksmes.zinojumi@ikvd.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv un Valsts kancelejas tīmekļvietnes sadaļā "Trauksmes celšanas sistēma"