Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšana un reģistrācija

Dokumentu iesniegšanas kārtība Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Pirms dokumentu iesniegšanas jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā!

Lai reģistrētos BUPS reģistrā, jāiegūst saimnieciskās darbības veicēja statuss /patentmaksa/ VID vai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam Uzņēmumu reģistrā. Gadījumā, ja mēneša laikā no iesnieguma datuma saimnieciskās darbības veicēja vai individuālā komersanta statuss netiks iegūts, iesniegums tiks uzskatīts par anulētu.

Lēmums par pakalpojuma sniedzēja (aukles) reģistrāciju tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Infografika "Aukles reģistrācijas process"

UZMANĪBU! 

Uzzināt, vai aukle ir reģistrēta, kā arī atrast reģistrētu aukli var Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā portālā

Bērnu uzraudzības pakalpojums (buklets)

Fiziska persona (aukle)

1.Reģistrējusies kā individuālais komersants vai kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā (MK noteikumu Nr.404 11.punkts)

2.Ieguvusi pilna laika pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izglītību (MK noteikumu Nr.404 9.4.apakšpunkts):

  • ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē) vai
  • ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību vai
  • iegūst pedagoģisko izglītību vai
  • ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju vai
  • ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē;

3.Ieguvusi apliecību par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, t.sk. profesionālās pilnveides programmas ietvaros (MK noteikumu Nr. 404 9.3.apakšpunkts)

4.Saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna vai pakalpojuma sniedzēja dzīvesvietas

5.Nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (9.1.apakšpunkts)

6.Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm (9.2.apakšpunkts)

7.Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu, sniedz pirmo palīdzību (nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu, kuras saturs atbilst normatīvajos aktos par pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu noteiktajām prasībām)

8.Veic regulāras veselības pārbaudes personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās.

Juridiska persona

1.Reģistrēta kā komersants, kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, personālsabiedrība vai reliģiska organizācija, izņemot pakalpojuma sniedzēju – valsts vai pašvaldības iestādi (10.1.apakšpunkts) ir noslēgusi darba līgumus vai uzņēmuma līgumus ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (10.1.apakšpunkts)

2.Saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.2.apakšpunkts)

3.saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.4.apakšpunkts)

4.Izstrādājusi un apstiprinājusi darba kārtības un drošības noteikumus, kuros norādītas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība un citas būtiskas normas, kas jāievēro pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem (10.5.apakšpunkts)

Juridiskas personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā fiziskā persona

1.Ieguvusi pilna laika pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izglītību (MK noteikumu Nr.404 9.4.apakšpunkts):

  • ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē) vai
  • ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību vai
  • iegūst pedagoģisko izglītību vai
  • ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju vai
  • ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē;

Izglītības prasības neattiecas uz nepilna laika pakalpojuma sniedzējiem.

2.Ieguvusi apliecību par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, t.sk. profesionālās pilnveides programmas ietvaros. Izņemot gadījumu, ja kādai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (auklēm) ir medicīniskā izglītība (MK noteikumu Nr. 404 9.3.apakšpunkts)

3.Nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (9.1.apakšpunkts)

4.Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm (9.2.apakšpunkts)

5.Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu, sniedz pirmo palīdzību

6.Veic regulāras veselības pārbaudes personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās.

Lai mainītu bērnu uzraudzības pakalpojuma (aukles) adresi, iesniedziet elektronisku iesniegumu, ievadot tajā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu) un jauno adresi. 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle) var pieprasīt pašvaldības atbalstu / līdzfinansējumu, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu šādu atbalstu sniegt.

Par pašvaldības atbalsta saņemšanas iespējām, kārtību un apjomu jāinteresējas bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā – pilsētas vai novada domē.

Pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs var saņemt no dienas, kad reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistrācijas jautājumi

Pārvaldes vecākais referents
aukles [at] ikvd.gov.lv