Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina:

1. Augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas
un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi
vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju programmai);

2.  Reģistrācija Psihologu reģistrā;

3. Psihologa sertifikāts noteiktā profesionālās darbības jomā:

1) izglītības un skolu psiholoģija;

2) darba un organizāciju psiholoģija;

3) klīniskā un veselības psiholoģija;

4) juridiskā psiholoģija;

5) konsultatīvā psiholoģija;

6) militārā psiholoģija.

 

No 2020. gada 1. janvāra visām personām, kas veic psihologa profesionālo darbību, jābūt reģistrētām Psihologu reģistrā, lai nodrošinātu psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.

Sertificēti psihologi var strādāt patstāvīgi, bet Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu, noslēdzot līgumu ar psihologu pārraugu. Informācija par psihologa sadarbību ar psihologu-pārraugu  atrodama Psihologu pārraudzības vadlīnijās.

Ja psihologs ir ieguvis grādu vai profesionālo kvalifikāciju pirms 2000. gada 26. decembra, viņš var  vērsties ar iesniegumu  Akadēmiskās informācijas centrā, kur atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” noteiktajai kārtībai iepriekš iegūtā augstākā izglītība vai kvalifikācija tiks pielīdzināta Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

Ja psihologa izglītība/kvalifikācija neatbilst Psihologu likuma prasībām, psihologs var atzīt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus, iesniedzot augstskolā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”).