Kvalitātes dienests var izvērtēt:

  • vai izglītojamais no izglītības iestādes ir atskaitīts tiesiski;
  • vai personas uzņemšanas procesā ir ievērotas normatīvo aktu prasības;
  • vai pedagogs ievērojis izglītojamo drošības noteikumus;
  • vai izglītojamais pilnā apjomā apgūst licencēto izglītības programmu.

Kvalitātes dienests nevar izvērtēt:

  • vai izglītojamā pārbaudes darbu saturs atbilst valsts standarta prasībām (šajā jautājumā var vērsties Valsts izglītības satura centrā );
  • vai pedagogs ir ievērojis ētikas normas (šajā jautājumā var vērsties pie izglītības iestādes direktora ar lūgumu izvērtēt konkrētā pedagoga rīcību);
  • vai pret izglītojamo pedagogs piemērojis emocionālo un/vai psiholoģisko vardarbību (šajā jautājumā var vērsties Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā).

Problēmjautājumu risināšanas shēma

Problēmu risināšanas shēma izglītībā