Ministru kabineta noteikumi

04.08.2009. noteikumi Nr.871 „Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība