Vispārīga informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.”

Nomātie nekustamie īpašumi

Pamatojoties uz 2013.gada 29.oktobrī Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17.punktu Izglītības kvalitātes valsts dienests publicē informāciju par sekojošiem nomas objektiem:

Nekustamā īpašuma adrese: Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne
Kadastra numurs: 2100 502 0404;
Platība: 10.8 kvm
Lietošanas mērķis: biroja telpas
Iznomātājs: SIA “RPKK”
Nomas maksas apmērs –5,00 EUR (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru
Nomas līguma termiņš: līdz kāda no pusēm pārtrauc līgumu.
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

Nekustamā īpašuma adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga
Kadastra numurs: 0100 006 0003
Platība: 632.3 kvm
Lietošanas mērķis: biroja telpas
Iznomātājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Nomas maksas apmērs –3.97 EUR (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru
Nomas līguma termiņš: līdz 01.05.2025.
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.