Š.g. 14. augustā Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārstāvji informēja Uzņēmējdarbības, Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina, Enerģētikas, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātus par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā, tādējādi  uzsākot diskusiju ciklu Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apakšaktivitātes EQAVET ietvarstruktūras ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā” ietvaros.

Līdz 2014.gada 28.februārim Kvalitātes dienests ir plānojis diskusijas par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu, lai noskaidrotu visu iesaistīto pušu – Nozaru ekspertu padomes, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Profesionālās izglītības biedrības, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta deleģēto pārstāvju, profesionālās izglītības akreditācijas komisiju vadītāju, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vadītāju – viedokli.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra īsteno praktisku sadarbību, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, vienotu kritēriju izveidei un ieviešanai profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai. Ar 2013. gadu Kvalitātes dienests koordinē EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes  nodrošināšanā Latvijā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Kvalitātes novērtēšanas departamenta

direktore

Kristīne Strūberga

67387864

kristine.struberga@ikvd.gov.lv