Pasākumu vada Kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktors Rolands Ozols

2023. gada 24. novembrī notika mērķsadarbības pasākums “Risku identificēšanas rīka loma izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā”, kuru ESF projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros rīkoja Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Valsts izglītības satura centru (VISC). Pasākuma mērķis bija informēt kvalitātes dienesta, IZM un VISC darbiniekus par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas funkcijām un uzdevumiem, iepazīstināt ar skolu efektivitātes monitoringa rīka un risku identificēšanas rīka (RIR) uzbūvi, kritērijiem un lietošanas iespējām, kā arī diskutēt par RIR izmantošanu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā.

Pasākumu atklāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča. Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi noskaidrot, kāda ir izglītības kvalitāte, izglītības iestāžu stiprās un vājās puses arī starp izglītības iestāžu akreditācijām, kas tiek īstenotas reizi sešos gados. Šim uzdevumam ļoti noderīgs būs RIR, kas dos iespēju redzēt risku izglītības kvalitātei izglītības iestādēs, pašvaldībās, valstī. I. Juhņēviča uzsvēra, ka RIR primārais uzdevums ir palīdzēt visām iesaistītajām pusēm saprast, kāds atbalsts nepieciešams, lai izglītības kvalitāti uzlabotu un riskus novērstu. Ar RIR pirmāmkārtām būs jāstrādā skolām un pašvaldībām, tomēr būtiski ir darboties visiem kopā, lai rīka izmantošana būtu jēgpilna un gala rezultātā palīdzētu katram bērnam, kuram ir risks neiegūt izglītību.

Kvalitātes dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta vecākā eksperte Jana Veinberga sniedza pasākuma dalībniekiem vispārīgu informāciju par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, tās mērķi, uzbūvi, funkcijām. Dalībnieki arī guva īsu ieskatu par sistēmā jau pieejamiem un izstrādē esošiem monitoringa rīkiem, kā arī izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas turpmākās attīstības gaitā plānotajiem monitoringa rīkiem.

IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Kristiāna Cielava iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar skolu efektivitātes monitoringa rīka rādītājiem un izskatu. Skolu efektivitātes monitoringa rīka mērķis ir novērtēt un atspoguļot finanšu ieguldījumu atdevi pret izglītības kvalitāti, apkopojot datus par izglītības iestāžu kvalitāti raksturojošajiem rādītājiem. Rīks sniedz datos balstītus pierādījumus tam, cik lietderīgi un efektīvi tiek izmantoti budžeta līdzekļi, palīdz efektīva izglītības finansējuma un attīstības plānošanā. K. Cielava demonstrēja skolu efektivitātes monitoringa rīku darbībā, parādīja rīka vizualizācijas, kas varētu liecināt par izglītības kvalitātes problēmām, kā arī atbildēja uz pasākuma dalībnieku jautājumiem.

Ieskatu RIR uzbūvē un uzdevumos sniedza kvalitātes dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Saleniece. RIR mērķis ir atbalstīt izglītības kvalitātes risku vadības attīstību izglītības iestāžu paškontrolei, risku prognozēšanai un novēršanai, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un regulāram ārējam izglītības iestāžu kvalitātes monitoringam, lai uz izglītības kvalitāti potenciāli pazeminošiem apstākļiem varētu reaģēt nekavējoties, parādoties pirmajām pazīmēm. D. Saleniece iepazīstināja ar rīkā izmantotajiem rādītājiem, kas attiecas uz vispārējās izglītības iestādēm un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī informēja, kādos gadījumos rīka rādījumi liecinās par risku izglītības kvalitātei izglītības iestādē vai pašvaldībā un kādai jābūt izglītības iestāžu un pašvaldību, kā arī valsts rīcībai šādos gadījumos.

Pasākuma otrajā daļā tā dalībnieki strādāja praktiskajā darbnīcā, diskutējot par RIR izmantošanas vajadzībām un iespējām dažādu kvalitātes dienesta un VISC procesu īstenošanā – iesniegumu izskatīšanā un pārbaudēs, kvalitātes vērtēšanā, izglītības iestāžu apmeklējumos, tematiskajās izpētēs un vēl citos atbilstošos gadījumos.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki vienojās, ka RIR ir divi galvenie uzdevumi: 1) visām iesaistītajām pusēm iegūt vienotu redzējumu par izglītības kvalitāti, tās stiprajām un pilnveidojamajām pusēm izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī; 2) veidot izglītības iestāžu vadības un dibinātāja kompetenci savlaicīgi identificēt, mazināt un / vai novērst iespējamos riskus izglītības kvalitātei vai arī piesaistīt kvalificētu pašvaldības vai valsts iestāžu atbalstu izglītības kvalitātes risku mazināšanai. Tādējādi pakāpeniski valsts līmenī tiktu veidota jauna pieeja darbā ar risku vadību izglītībā, tiktu pastiprināts atbalsts izglītības iestādēm un to dibinātājiem, kā arī nostiprinātos preventīvā sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī.

esf_ikvd_logo_ansamblis-1030x217