Covid-19

Turpinās attālinātās mācības visu klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Tādēļ aicinām īpašu uzmanību pievērst bērniem un jauniešiem, kuri vairākas dienas nepieslēdzas tiešsaistes stundām, neatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem, neizpilda uzdoto.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā skolas direktoram:

  • Jānosaka kārtība, kādā katru dienu tiek reģistrēti kavējumi (piemēram, skolēns nav pieslēdzies tiešsaistes mācību stundai ne ar mikrofonu, ne ar kameru vai skolēns nesazinās ar pedagogiem skolas noteiktajā kārtībā);
  • Jānosaka kārtība, kādā vecāki un pilngadīgie izglītojamie informē izglītības iestādi par iemesliem, kādēļ skolēns / audzēknis nevarēs piedalīties mācību darbā attālināti, tostarp slimības dēļ.

Tāpat kā klātienes mācībās – ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes mācībās vai sazinājies ar pedagogiem noteiktajā laikā, skolas direktora noteiktajai personai (piemēram, klases audzinātājam vai sociālajam pedagogam) tajā pašā mācību dienā ir jāsazinās ar vecākiem vai pilngadīgo izglītojamo, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ skolēns nepiedalās mācību darbā.

Ja ne skolēns, ne vecāki neatbild uz tālruņa zvaniem un e-pasta vēstulēm, skolai steidzami jāinformē pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības speciālists un jāiesaista situācijas risināšanā sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija un citas institūcijas, lai noskaidrotu mācību kavējuma iemeslus un koordinētu to novēršanu.

Attālināto mācību laikā īpaši mudinām skolu direktorus un pedagogus pievērst uzmanību un sniegt atbalstu skolēniem, kuri attālināto mācību laikā regulāri nepieslēdzas tiešsaistes mācībām un nesazinās ar pedagogiem. Lai palīdzētu psiholoģisko vai mācību problēmu gadījumā, atbalsta sniegšanā ir nekavējoties jāiesaista atbalsta personāls.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā ir iespējams saņemt konsultatīvo un cita veida atbalstu projekta PuMPuRs ietvaros.

Tāpat kā klātienes mācībās, arī attālināto mācību laikā gadījumā, ja bērns vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolu vai skolas noteiktajā kārtībā fiksēti vairāk nekā 20 mācību stundu kavējumi semestrī vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības programmā, skolai ir jāiesaistās neattaisnoto kavējumu novēršanā, tostarp iesaistot pašvaldību, un informācija par ilgstošo neattaisnoto kavējumu un veiktajām darbībām kavējumu novēršanai ir jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Informāciju sagatavoja:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vecākā eksperte
Jana Veinberga
prese@ikvd.gov.lv