Citi jaunumi

Pamatojoties uz konstatētiem būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem, tostarp ilgstoši un sistemātiski veikto emocionālo un fizisko vardarbību pret bērniem, Izglītības kvalitātes valsts dienestā pieņemts lēmums svītrot Privāto vispārējās izglītības iestādi „Mīlestības Māja” no Izglītības iestāžu reģistra. No 10. marta “Mīlestības Māja” nebūs tiesīga turpināt īstenot licencētās vispārējās izglītības programmas un nodrošināt pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi .

„Mīlestības Mājā” būtiskus normatīvo aktu un Latvijā noteikto cilvēka pamattiesību neievērošanu, kas var radīt vai ir radījuši nelabvēlīgas sekas bērna pilnvērtīgai attīstībai, pārbaudē konstatēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI).

VBTAI pārbaudē konstatēja ilgstoši un sistemātiski veikto “Mīlestības Māja” nodarbināto emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem, piemēram, bērnu roku un kāju siešanu, bērnu izolēšanu telpā bez pieaugušā klātbūtnes, bērnu piesiešanu pie krēsla. Tāpat VBTAI konstatēja, ka izglītības iestādes telpās un teritorijā atrodas bērniem pieejami vecumam neatbilstoši priekšmeti, kas var radīt apdraudējumu bērna veselībai vai dzīvībai, piemēram, būvmateriāli, sīki priekšmeti, ar kuriem bērns var aizrīties, pārtikas produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš.

“Mīlestības Māja”, atbildot uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta aicinājumu sniegt viedokli un argumentus par konstatētajiem pārkāpumiem, ir atzinusi, ka izglītības iestādes darbībā tiek izmantotas nepedagoģiskas un vardarbīgas audzināšanas metodes, paužot uzskatu, ka tās ir piemērotas bērniem.

Minēto pārkāpumu kopums negatīvi ietekmē bērnus, tostarp secīgu izglītības programmu apguvi un tiesības uz kvalitatīvu izglītību un atbalstu, kā arī pārkāpj Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 3.panta trešajā punktā noteikto, ka dalībvalstīm jāveic visi likumdošanas, administratīvie, sociālie un izglītošanas pasākumi, lai ikvienu bērnu aizsargātu pret fizisku vai psiholoģisku vardarbību, kā arī 28.panta otrajā punktā noteikto, ka dalībvalstis dara visu nepieciešamo nolūkā nodrošināt, ka disciplīna skolā tiek uzturēta ar tādām metodēm, kas neiedragā bērnu cilvēcisko pašcieņu un atbilst šai konvencijai.

Ievērojot VBTAI pārbaudē konstatētos pārkāpumus un to, ka šie pārkāpumi nav novērsti, bet turpinās, Izglītības kvalitātes valsts dienestā pieņemts lēmums par “Mīlestības Māja” svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra. Lai gan izglītības iestādes dibinātājam ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt, tomēr, ņemot vērā, ka ir apdraudēta bērnu veselība, lēmuma apstrīdēšana neapturēs tā darbību.

Par Izglītības kvalitātes valsts dienestā pieņemto lēmumu informēta izglītības iestāde, bērnu vecāki un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Nepieciešamības gadījumā bērna vecāki var vērsties savas pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie izglītības speciālista, lai saņemtu  atbalstu bērna pirmsskolas un pamatizglītības ieguves turpināšanai citā pašvaldības izglītības iestādē.