Ilustratīvs attēls, ES logo, NAP logo.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) kā sadarbības partneris ir uzsācis dalību Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projektā[1] specifiskā atbalsta mērķa 4.2.4. pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanai. Kvalitātes dienesta galvenā aktivitāte projektā būs atbalsts pieaugušo formālās un neformālās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidei. Projekta īstenošanas laikā paredzēts izstrādāt vienotu metodiku sistēmiskai pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzībai, kā arī sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm un to klientiem. Tāpat tiks apkopota un analizēta informācija par situāciju pieaugušo izglītībā, nodrošinot sabiedrības informēšanu, kā arī veicot pieaugušo izglītības īstenotāju darbības un izglītības programmu īstenošanas izvērtējumu un uzraudzību.

Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam par pieaugušo izglītības kvalitāti ir atbildīgs izglītības programmas īstenotājs. Savukārt izglītojošās darbības tiesiskuma uzraudzība un izglītības kvalitātes novērtēšana ir kvalitātes dienesta kompetencē.

Tomēr līdzšinējās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma kopumā nodrošina regulāru pieaugušo formālās izglītības kvalitātes uzraudzību, zināmā novārtā atstājot pieaugušo neformālo izglītību, jo tās kvalitātes uzraudzībai līdz šim netika piešķirti resursi, kā arī nebija izstrādātas neformālās pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanas procedūras.

Vienlaikus Izglītības likumā noteiktas vienotas prasības neformālās izglītības programmu izstrādei. Tomēr ir nepieciešami papildu atbalsta stimuli un motivācija kvalitatīva neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšanai un īstenošanai.

Tādēļ šobrīd ir būtiski izveidot vienotu pieaugušo izglītības kvalitātes uzraudzības sistēmu, tostarp attīstot visu pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēju izpratni par izglītības kvalitāti, veicinot izglītības kvalitātes nodrošināšanas principu ievērošanu pieaugušo izglītības īstenotāju ikdienas darba procesos.

Minētais prasa īstenot regulārus uzraudzības un atbalsta (metodiskos) pasākumus, nostiprināt pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanu ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kopumā attīstot caurskatāmu, tiesisku un kvalitatīvu pieaugušo izglītības telpu, kā arī paplašināt gan pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēju, gan saņēmēju priekšstatus par kvalitatīvu izglītību.

 


[1] Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti" 4.2.4.2 pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai"