Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību”.

Ministru kabineta noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā izglītības iestāžu dibinātāji novērtē izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas mērķis ir veicināt vadītāja profesionālās darbības attīstību un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi, tādējādi uzlabojot vadītāja darba, tā vadītās izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, kā arī stiprināt izglītības iestādes dibinātāja iesaisti un atbildību izglītības iestādes vadīšanas procesos.

Vadītāja profesionālās darbības mērķus izglītības iestādes dibinātājs vai tā deleģētais pārstāvis nosaka ne vēlāk kā mēneša laikā no vadītāja darba uzsākšanas vadītāja amatā, bet novērtēšanu veic ne retāk kā reizi trijos gados.

Ministru kabineta noteikumi izstrādāti, ņemot vērā 2021. gada 8. aprīļa Izglītības likuma grozījumus, kuros noteikta izglītības iestādes dibinātāja iesaiste izglītības kvalitātes nodrošināšanā izglītības iestādēs.

Jāuzsver, ka arī līdz šim izglītības iestādes dibinātājam bija pienākums novērtēt izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību. Tas bija noteikts Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kas vairs nav spēkā.

Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību" projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)