Normatīvo aktu projekti

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis tiesību akta projektu "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība" ar mērķi noteikt augstākiem tiesību aktiem atbilstošu tiesisko regulējumu izglītības iestāžu reģistrācijai, attiecīgi nodrošinot Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā noteikto prasību ievērošanu.

2022. gadā izdarīti grozījumi Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā, atsakoties no citu Izglītības likumā noteikto institūciju, kuras īsteno izglītības programmas, reģistrācijas, ieviešot jaunas prasības profesionālās izglītības iestāžu statusam un nosaukumam, kā arī nosakot jaunas prasības / kritērijus profesionālās izglītības iestāžu, tostarp koledžu, dibināšanai un paredzot Izglītības iestāžu reģistrā norādīt profesionālās izglītības iestādes statusu. 

Ievērojot minēto, ir maināms izglītības iestāžu reģistrācijas regulējums. Vienlaikus līdzšinējie nosacījumi un prasības izglītības iestāžu reģistrācijai pamatā netiks mainīti, papildus paredzot arī atvieglotu un operatīvu Izglītības iestāžu reģistra datu sakārtošanu gadījumos, kad citos reģistros (piemēram, Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros) ir ziņas, ka izglītības iestādes dibinātājs ir likvidēts, proti, šādos gadījumos vairs netiks gatavots rakstveida lēmums. 

Tiesību akta projekts ir iesniegts publiskajai apspriešanai (līdz 2022.gada 22.augustam).

Ministru kabineta noteikumu projekts "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība"

Ministru kabineta noteikumu "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība" anotācija