Ilustratīvs attēls ar cilvēkiem, Līdfinansē ES (logo), Nacionālais attīstības plāns (logo)

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, kuras līdz 2023. gada 31. maijam ir uzsākušas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, bet nav akreditētas, ir tiesīgas turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu bez pašvaldībā saņemtas atļaujas ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam.

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. panta ceturtajā daļā noteikto personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Tas nozīmē, ka izglītības iestādes statuss nav obligāts, lai īstenotu neformālās izglītības programmas. Vienlaikus Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajām pieaugušo neformālās izglītības iestādēm un interešu izglītības iestādēm, kuras īsteno pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī citām izglītības iestādēm, kas īsteno pieaugušo neformālās izglītības programmas, bet nav akreditētas, līdz 2024. gada 31. maijam ir jāsaņem atļauja pašvaldībā neformālās izglītības programmu īstenošanai. Šāda prasība noteikta Izglītības likuma pārejas noteikumu 100. punktā. Šādu atļauju izsniegšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”.

Līdz ar to gadījumā, ja Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai pieaugušo neformālās izglītības iestādei nav saņemta pašvaldības atļauja nevienai neformālās izglītības programmai, aicinām izvērtēt izglītības iestādes darbības nepieciešamību un par minēto lēmumu informēt Izglītības iestāžu reģistru atbildīgos darbiniekus, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv.

Savukārt pārējās izglītības iestādes (interešu izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citas izglītības iestādes), kurās nenotiek akreditācija un kuras līdz ar to nav akreditētas, bet vēlas turpināt neformālās izglītības programmu īstenošanu, aicinām saņemt atļauju pašvaldībā neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Atļaujas saņemšana pašvaldībā neformālo izglītības programmu īstenošanai ieviesta ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu neformālās izglītības programmu piedāvājumu, tostarp digitālo prasmju apguves, pieejamību un kvalitāti Latvijā.

Informējam, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests, īstenojot specifiskā atbalsta mērķa 4.2.4. pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" projektu*, veidos pieaugušo izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu, tostarp pārskatot Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto pieaugušo neformālās izglītības iestāžu darbību, kā arī nodrošinot Izglītības iestāžu reģistrā sniegto ziņu drošticamību.

 

*Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti" 4.2.4.2 pasākuma "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai"