Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju par Ogres Centra pamatskolā 2023. gada 9. janvārī notikušo pasākumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pārrunājis un saņēmis pamatskolas direktores Daces Bondares skaidrojumu par radušos situāciju. Izglītības kvalitātes valsts dienesta ieskatā kopumā ir atbalstāma pamatskolas izvēlētā pieeja skolēnu kritiskās domāšanas un pilsoniskā līdzdalības attīstīšanā, tostarp organizējot diskusijas par sabiedrībā neviennozīmīgi uztvertām tēmām un audzināšanas stundās veidojot paneļdiskusijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Vienlaikus izglītības iestādes vadītāja un Izglītības kvalitātes valsts dienests ir vienisprātis, ka līdzšinējā skolas pieeja paneļdiskusiju organizēšanā ir pilnveidojama.

No pamatskolas sniegtā skaidrojuma izriet, ka 2023. gada 9. janvārī 7. klašu skolēniem tika organizēta kopīga klases jeb audzināšanas stunda paneļdiskusijas formā par tēmu “Notikums, ar kuru iesākās mūsu ēra”. Tās mērķis bijis sniegt izpratni skolēniem par demokrātiskā Latvijas sabiedrībā līdzās pastāvošo dažādo Ziemassvētku saturu un to svinēšanas kristīgajām tradīcijām, jo atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes preambulā noteiktajam kristīgās vērtības ir saistāmas ar Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā.

Lai gan paneļdiskusijā piedalījās tikai reliģisko konfesiju pārstāvji, šobrīd nav pamata apgalvot, ka notikušais ir bijis reliģisks pasākums vai tajā netiktu ievērota reliģiskā neitralitāte.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta ieskatā, izglītības iestādei organizējot diskusijas par sabiedrībā neviennozīmīgi vērtētām tēmām, būtu savlaicīgi jāinformē nepilngadīgu skolēnu vecāki par diskusijas tēmu un tās dalībniekiem, diskusijā jānodrošina viedokļu dažādība, kā arī diskusijā nav pieļaujama jebkāda veida un formas aģitācija, tostarp aģitācijas materiālu izdalīšanas skolēniem.

Papildus Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš uzmanību, ka pirms jebkura pasākuma rīkošanas vai tā atbalstīšanas, t.sk. viesu aicināšanas, skolai ir jāizvērtē plānotā pasākuma atbilstība normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, tostarp valsts izglītības standartiem (piemēram, MK 27.11.2018. noteikumiem Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijām (MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”), izglītības iestādes darbības mērķim un uzdevumiem un izglītojamo attīstības vecumposma īpatnībām.

Valsts izglītojamo audzināšanas vadlīniju 17. punktā uzskaitīti kritēriji, kuriem jāatbilst izglītības iestādes organizētam vai atbalstītam pasākumam, piemēram, pasākumam jāatbilst vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā izglītojamā uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā.

Ja pasākuma norise neatbilst, ir pretrunā vai pastāv šaubas par tā atbilstību sākotnējam mērķim vai, piemēram, kādam no valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteiktajam kritērijam, pasākums vai skolēnu dalība tajā ir jāpārtrauc.