ESF projekts PuMPuRS
pumpurs_c

Visu 2021./2022. mācību gadu daļa Ogres novada skolēnu saņēma individuālu atbalstu mācībās, kopā ar pedagogiem un atbalsta personālu izprotot un apgūstot mācību vielu, kā arī apzinoties savas spējas un motivāciju turpināt mācības. Gan skolēni, gan pedagogi ir gandarīti par mācību sasniegumiem, ko izdevies panākt kopīgi sadarbojoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai tiek nodrošināts Birzgales pamatskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Jumpravas vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, Ķeipenes pamatskolā, Madlienas vidusskolā, Ogresgala pamatskolā, Ogres 1. vidusskolā, Ogres sākumskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā un Taurupes pamatskolā. 

Ikšķiles vidusskola projektā ir iesaistījusies kopš šī gada 1. marta, līdz ar to projekts šobrīd tiek īstenots visās Ogres novada skolās. Kopā šajā semestrī projektā iesaistīti gandrīz 500 Ogres novada skolēni, veicinot bērnu un jauniešu zināšanu apguvi un uzlabojumus mācību sasniegumos.

Ikšķiles vidusskolā atbalsts mācībās projekta ietvaros sniegts 36 skolēniem, iesaistīti 10 pedagogi un 3 atbalsta personāla speciālisti. Kā stāsta projekta koordinatore Žanna Rudakova, darbs ar skolēniem notiek 1.-3.klašu un 5.-8.klašu grupās.  Sākumskolā atbalsts sniegts pamata priekšmetos  - latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās, tāpat piesaistīts arī logopēds un sociālais pedagogs. Pamatskolā aktīvi darbojas psihologs, sniedzot skolēniem nepieciešamo atbalstu, kā arī dažādu mācību priekšmetu pedagogi, tajā skaitā arī sporta pedagogs. Ž. Rudakova ir gandarīta par iespēju nodrošināt skolēniem individuālu pieeju mācību priekšmetu apguvē, gan arī emocionāli uzklausot. “Lielākie izaicinājumi mācību vielas apguvē ir izveidotie zināšanu robi, kas radušies attālinātā mācību procesa laikā. Skolēniem ir grūti iekļauties mācību vidē klātienē, jo viņi, mācoties mājas apstākļos, ir pieraduši to nedarīt ar pilnu atdevi, it īpaši pamatskolas posmā. Daļai skolēnu nav vēlmes piepūlēties mācīties un mainīt ierasto uzvedību,” papildina projekta koordinatore.  

Ķeipenes pamatskolā otrajā semestrī realizēti 13 individuālie atbalsta plāni, iesaistīti 6 pedagogi. Palīdzība nepieciešama matemātikā, fizikā, latviešu valodā, krievu valodā. Kā stāsta projekta koordinatore Mairita Upeniece, skolēniem pedagoga atbalsts nepieciešams arī efektīvai laika plānošanai un darba organizēšanai, tāpat arī uzvedības traucējumu korekcijai. Projekta īstenošanas laikā skolēniem ir uzlabojušās sekmes, un tas ir pozitīvi ietekmējis arī viņu pašvērtējumu un labsajūtu skolā.

Taurupes pamatskolā individuālu atbalstu mācībās saņēmuši 8 skolēni, iesaistīti 6 pedagogi. Palīdzība nepieciešama matemātikā un latviešu valodā, savukārt sākumskolā vairāk jāpalīdz lasīšanas tehnikas apguvē, izlasītā teksta izpratnē. “Lielākie ieguvumi ir progress, kas panākts ar projekta palīdzību,” uzsver projekta koordinatore Ligita Millere. Skolēniem ir uzlabojušās sekmes attiecīgajā priekšmetā, komunikācijas prasmes, bagātinās vārdu krājumus. Jauniešiem patīk individuālas sarunas un iespēja tikt uzklausītam.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā otrajā semestrī 1.-12. klašu posmā realizēti 43 individuālā atbalsta plāni. Kopumā 21 pedagogs skolēniem nodrošinājis gan individuālās konsultācijas, gan konsultatīvā atbalsta nodarbības. Arī otrajā semestrī vislielākais atbalsts bija nepieciešams matemātikā, latviešu un angļu valodā. Projektā tika piedāvāts arī logopēda un sociālā pedagoga atbalsts. Kā stāsta projekta koordinatore Ilze Krastiņa, ja individuālās nodarbības tiek apmeklētas regulāri un ir veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem, tad skolēniem pieaug motivācija apgūt mācību vielu, ticība saviem spēkiem, arī mācību stundās ir novērojama lielāka šo skolēnu iesaiste mācību darbā, kā arī uzlabojas sekmes.

1.klašu skolēniem ir būtiski uzlabojusies lasītprasme, kas ļauj vieglāk apgūt pārējos mācību priekšmetus. Individuālajās konsultācijās skolēni nebaidās jautāt neskaidros jautājumus, ir iespēja mācību vielu apgūt sev atbilstošā tempā. Pēc ilgstošām attālinātajām mācībām  vairākiem skolēniem bija nepieciešams psihoemocionālais atbalsts, lai palīdzētu risināt konfliktsituācijas ar vienaudžiem un vecākiem, palīdzētu apgūt mācīšanās stratēģijas - tas tiek sniegts konsultatīvā atbalsta nodarbībās. 

Ogres Valsts ģimnāzijā šī mācību gada otrajā semestrī projektā īstenoti 49 individuālā atbalsta plāni. To īstenošanā iesaistīti 17 pedagogi, tai skaitā sociālais pedagogs un psihologs. Projekts dod iespēju skolēniem saņemt individuālu atbalstu tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda, svešvalodas (angļu, krievu un vācu valoda), ķīmija, bioloģija un ģeogrāfija. 7.klases skolēni saņem arī konsultatīvo atbalstu - tie ir skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības vairākos mācību priekšmetos. “Tā kā konsultatīvā atbalsta sniedzējs šajā gadījumā ir arī klases audzinātājs, skolēniem tā ir uzticības persona, ar kuru ir iespējams pārrunāt problēmjautājumus, meklēt risinājumus, plānot darbību mācību sasniegumu uzlabošanai, palīdzēt komunicēt ar konkrēta mācību priekšmeta pedagogu, plānot konsultāciju apmeklējumu, kontrolēt un uzraudzīt to,” skaidro projekta koordinatore Svetlana Sermule.

Lielākais izaicinājums šajā semestrī skolēniem bija iemācīties patstāvīgi mācīties un plānot savu laiku.  Daļai skolēnu bija nepieciešams tikt galā ar iepriekšējā posmā nepietiekami apgūto mācību vielu. Lai meklētu labākos risinājumus darbam ar skolēniem, kam pastāv priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) risks, arī skolas pedagogi apguvuši papildu zināšanas. Februārī un martā Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi, kas iesaistīti projektā “Pumpurs”, apmeklēja kursus- praktiskas darbnīcas, kurās guva ierosmi, ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus, ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi un mazināt PMP riskus.  Savukārt aprīlī pedagogiem bija iespēja piedalīties supervīzijā.

Madlienas vidusskolā realizēti 4 individuālie atbalsta plāni, iesaistīti 6 pedagogi. Vidusskolas skolēns saņēmis atbalstu matemātikā un ķīmijā, pamatskolas audzēknis apmeklējis latviešu valodu, literatūru, matemātiku un ģeogrāfiju, savukārt sākumskolas skolēni palīdzību saņēmuši latviešu valodā un matemātikā. Visi skolēni divas reizes mēnesī apmeklējuši arī sociālā pedagoga konsultācijas. Projekta koordinatore Maruta Viduce Ševele ir gandarīta par acīmredzamajiem projekta ieguvumiem – skolēnu sekmes ir būtiski uzlabojušās.  

Jaunogres vidusskolā realizēti 49 individuālie atbalsta plāni, tai skaitā 5 no tiem -  ukraiņu bērniem. Atbalstu nodrošina 21 pedagogs. Palīdzība nepieciešama matemātikā, latviešu un krievu valodās, fizikā, ģeogrāfijā, kā arī nodrošināts psiholoģiskais atbalsts. “Mācību gads nebija viegls, attālinātās mācības daudziem skolēniem neļāva pilnvērtīgi uztvert  jauno mācību vielu. Gan bērni, gan pedagogi bieži slimoja, tas kavēja mācību vielas apguvi, tāpēc projektā piedāvātais atbalsts ļāva skolotājiem palīdzēt tiem bērniem, kuriem tas bija visvairāk nepieciešams. Vairākiem skolēniem tā bija vienīga iespēja sekmīgi pabeigt šo mācību gadu,” piebilda projekta koordinatore Irina Aleksandrenkova.

Jumpravas pamatskolā projektā iesaistīti 7 skolēni un 8 pedagogi. Palīdzība nepieciešama latviešu valodā, matemātikā, angļu un krievu valodā, kā arī dabaszinību jomas priekšmetos. Ļoti nozīmīgu atbalstu sniedz sociālais pedagogs, motivējot un iedrošinot skolēnus darboties, iesaistīties, nepadoties. Kā stāsta projekta koordinatore Diāna Grāviņa, mācību gadam tuvojoties noslēgumam, projektā iesaistīto skolēnu interese un aktivitāte par mācībām un individuālo konsultāciju apmeklējumu būtiski pieaugusi.

Mācību gads pozitīvi noslēdzies arī Birzgales pamatskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā, Ogresgala pamatskolā, Ogres 1. vidusskolā un Ogres sākumskolā. 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”