Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis un publicējis 2019. gada publisko pārskatu. 2019. gads kvalitātes dienestam ir bijis 10 gadu jubilejas gads, kas mudinājis pārskatīt 10 gados paveikto un plānot nozīmīgas izmaiņas izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā nākotnē.

Izglītības kvalitātes vadības procesu virzītājspēks – tāds šobrīd ir kvalitātes dienesta stratēģiskais redzējums par savu lomu izglītības sistēmā. Šīs vīzijas pamatā ir valstī vienota izpratne par kvalitatīvu izglītību, kas atspoguļojas gan Nacionālajā attīstības plānā un Izglītības attīstības pamatnostādnēs, gan pašvaldību attīstības stratēģijās, gan katras skolas izvirzītajos mērķos.

Pārskata periodā kvalitātes dienests savā darbībā īpaši aktualizējis OECD un Eiropas Komisijas ekspertu redzējumu par kvalitātes vērtēšanas un monitoringa attīstību Latvijā, to sasaisti ar jauno izglītības saturu, pašvaldību līdzatbildību, kā arī atbalstu skolām.

2019. gada publiskais pārskats