Informācija izglītības iestādēm

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas, līdz 2022. gada 15. janvārim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā jāreģistrē diagnosticējošajiem darbiem pieteiktie 3. un 6. klases izglītojamie, kā arī 9. klases un vidusskolas izglītojamie un viņu iesniegumos norādītie eksāmeni, ievadot nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu. Minētais ir noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” 22. punktā un Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumu Nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 24. punktā.

Vienlaikus izglītības iestādēm jāņem vērā, ka ne tikai uz izglītības dokumentu izsniegšanas brīdi, bet arī uz izglītojamo pieteikšanas brīdi diagnosticējošiem darbiem un eksāmeniem, kā arī diagnosticējošo darbu un eksāmenu norises laikā izglītības iestādei un izglītības programmām ir jābūt akreditētām.

Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju organizē Izglītības kvalitātes valsts dienests Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā četru līdz sešu mēnešu laikā no iesnieguma par akreditāciju saņemšanas brīža.