Ministru kabinets apstiprinājis Starptautisko skolu noteikumus (Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 159 “Starptautisko skolu noteikumi” stājas spēkā 2021. gada 17. martā), kuros noteikta kārtība starptautisko skolu reģistrācijai un starptautiskās izglītības programmas īstenošanas atļaujas piešķiršanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” saturs un tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās programmas pakāpēs.

Lai starptautisko skolu reģistrētu izglītības iestāžu reģistrā, skolai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un pievienotie dokumenti par skolas reģistrāciju un atļaujas izsniegšanu starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” programma. Mācību priekšmeta īstenošanas mērķis ir sekmēt izglītojamo integrāciju Latvijā, latviešu valodas prasmes attīstību, interesi un zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, tādēļ tā saturā jābūt iekļautām latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas tēmām. Mācību priekšmets “Latvijas mācība” katrā mācību gadā jāīsteno ne mazāk kā trijās mācību stundās nedēļā.

Gada laikā no starptautiskās skolas reģistrēšanas un sākotnējās atļaujas saņemšanas starptautiskās izglītības programmas īstenošanai skolai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā dokumenti, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu Latvijā, vai arī Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinums, kā arī papildu informācija par mācību priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtēs iesniegtos dokumentus un izsniegs atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai uz dokumentos norādīto starptautiskās izglītības programmas akreditācijas laiku.

Ministru kabineta noteikumos norādīta arī starptautisko izglītības dokumentu atbilstība Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam. Starptautiskajā skolā iegūtā izglītība tiks pielīdzināta Latvijas Republikas vispārējai izglītībai, neveicot īpašu izglītības dokumentu atzīšanas procedūru.

Plašāk par reģistrācijas procesu. 

Informāciju sagatavoja:
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vecākā eksperte
Jana Veinberga
28383507, prese@ikvd.gov.lv