Apstiprināti jauni vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas noteikumi. Izglītības kvalitātes valsts dienesta logo, ilustratīvs attēls

2024. gada 4. jūnijā valdība apstiprinājusi jaunus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas noteikumus, kuri izstrādāti ar mērķi pilnveidot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas norises kārtību. Pieņemot jaunos akreditācijas noteikumus, tiek nostiprināta institucionālās akreditācijas kārtība izglītības iestādēs un ieviestas mūsdienu izglītības attīstības tendencēm atbilstošas prasības izglītības kvalitātes vērtēšanā.

Akreditējot izglītības iestādi, tiek aptveroši izvērtēta tās darbības, kā arī izglītības programmu īstenošanas kvalitāte. Izglītības kvalitāte tiek vērtēta četrās kategorijās un divpadsmit elementos atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” lietotajai terminoloģijai (iepriekš – jomas un kritēriji).

4. jūnijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un to vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” paredz, ka, novērtējot izglītības iestādes darbības kvalitāti kategorijās “Atbilstība mērķiem”, “Kvalitatīvas mācības”, “Iekļaujoša vide” un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitāti kategorijā “Laba pārvaldība”, nosaka vērtējuma līmeni katrā no 12 elementiem, savukārt, novērtējot izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību, vairs netiks vērtēts dibinātāja izvēlētais kritērijs.

Turpmāk paredzēts, ka izglītības iestāde analizē savu darbību un katru gadu līdz 1. novembrim nodrošina ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņota pašnovērtējuma ziņojuma pieejamību izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē. Izglītības iestāde tās dibinātāja noteiktajā attīstības plānošanas perioda laikā nodrošina visu 12 elementu pašvērtēšanu, katru gadu izvēloties vērtējamos elementus. Vienlaikus ikgadēji izglītības iestādei ir jānovērtē sava darbība elementā ,,Mācīšana un mācīšanās”, kā arī izvirzīto prioritāšu sasniegšanas progress.

Lai izglītojamo vecāki un citi interesenti varētu iegūt visu informāciju par skolas darba stiprajām pusēm un nepieciešamiem uzlabojumiem, arī turpmāk akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumi par izglītības iestādes akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja atbilstību vai neatbilstību amatam būs publiski pieejami Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Akreditācijas ekspertu komisija un ziņojumi”.

Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 325 “Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un to vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtībapieejami tiesību aktu portālā.