Akreditācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.

 

Pieteikšanās akreditācijai

Lai pieteiktos akreditācijai, izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs kvalitātes dienestā iesniedz:

 Akreditācijas iesniegumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju.

Akreditācijas iesniegumā aizpilda visas attiecināmās sadaļas, tai skaitā obligāti norāda akreditācijai pieteiktās izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adresi(-es).  

Iestādes pašnovērtējuma ziņojumam jābūt publicētam iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē. Pašnovērtējuma ziņojums jāaktualizē katru gadu līdz 1. oktobrim.

Iestādi akreditācijai var pieteikt arī iestādes dibinātājs.

 Pieteikšanās termiņš akreditācijai

Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs iesniedz ar iestādes dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijai ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas, eksaminācijas centra vai izglītības iestādes akreditācijas laika.

Lēmums par akreditācijas termiņa pagarināšanu

Gadījumā, ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas, iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā, dienests ir tiesīgs pagarināt iestādes vai tajā īstenoto izglītības programmu akreditācijas termiņu uz laiku līdz diviem gadiem.

 

Akreditācijas organizēšana

Pēc akreditācijas iesnieguma izvērtēšanas kvalitātes dienests ar izglītības iestādes dibinātāju vai iestādi slēdz līgumu par ekspertu darba samaksu un komandējuma (darba brauciena) izdevumiem.