Izglītības programmas licence piešķir izglītības iestādei tiesības īstenot izglītības programmu.

Uzņemt izglītojamos un sākt īstenot izglītības programmu drīkst ne ātrāk kā programmas licencēšanas dienā un ne vēlāk kā gadu pēc programmas licencēšanas.

Izglītības kvalitātes valsts dienests licencē vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas.

Informācija par licencētajām izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

 

Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu klātienes, neklātienes formā vai tālmācībā.

Vispārējās izglītības programmā ietveramo saturu nosaka valsts vispārējās izglītības standarti vai valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas ietver arī izglītības programmu paraugus (paraugprogrammas).

Izglītības iestādes ir tiesīgas izstrādāt arī savas autorprogrammas. Tās izstrādājamas atbilstoši Vispārējās izglītības likumā un valsts izglītības standartos un  vadlīnijās noteiktajam, ievērojot izglītības programmu klasifikāciju.

Lai licencētu vispārējās izglītības paraugprogrammas, izglītības iestādei nav jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, bet visa informācija minētās programmas licencēšanai jāievada VIIS, savukārt autorprogrammas licencēšanai kvalitātes dienestā jāiesniedz iesniegums un izglītības programma. 

 

 

Lai licencētu paraugprogrammu, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammu, izglītības iestādei vismaz mēnesi pirms paredzētā izglītības programmas īstenošanas sākuma pašai jāievada informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Izglītības iestāde datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)” un izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju (sk. attēlus).

Tas nozīmē, ka izglītības iestādei vispārējās izglītības paraugprogrammas, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammas, licencēšanai vairs nav jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, bet visa informācija minētās programmas licencēšanai jāievada VIIS (1.–3. attēls). Pēc datu par izglītības programmu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD” (4. attēls).

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad kvalitātes dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

1.-3. attēls

4. attēls

 

Atgādinām, ka atbilstoši grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā vairs netiek sagatavoti licencēšanas dokumenti – licences – vispārējās un profesionālās izglītības programmas īstenošanai. Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par labvēlīgu licencēšanas lēmumu ievada VIIS, bet rakstveida dokumenta veidā sagatavo tikai nelabvēlīgos lēmums par licences atteikumu vai anulēšanu.

Lai licencētu autorprogrammu (izglītības iestādes izstrādāta vispārējās izglītības programma), izglītības iestāde vismaz mēnesi pirms paredzētā izglītības programmas īstenošanas sākuma iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu, ka pievienota:

–   ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņota izglītības programma, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi (mainījies dibinātājs, veiktas izmaiņas mācību priekšmetu un stundu plānā, mainījusies izglītības programmas īstenošanas vieta vai adrese) izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Kvalitātes dienests informāciju par vispārējās izglītības programmu licencēšanu un ar to saistītās informācijas grozījumiem ievada VIIS.  Rakstveidā sagatavo tikai nelabvēlīgu lēmumu par licencēšanas atteikumu vai anulēšanu.

Ja mainās informācija, kuru par paraugprogrammas īstenošanu izglītības iestāde pati ievadījusi VIIS, izglītības iestādei triju darbdienu laikā ir pienākums VIIS ievadīto informāciju aktualizēt.

Informāciju par licencētajām vispārējās izglītības  programmām var apskatīt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS)  sadaļā “Iestādes”, meklējot pēc iestādes nosaukuma vai izglītības programmas parametriem

Aira Aija Krūmiņa

Vecākā eksperte - vispārējās izglītības programmu licencēšana, privātprakses pedagogu sertifikāti
aira.krumina [at] ikvd.gov.lv

Dina Jēkabsone

Vecākā eksperte - vispārējās izglītības programmu licencēšana
dina.jekabsone [at] ikvd.gov.lv