Kāpēc jāreģistrē?

Izglītības iestāde jāreģistrē, lai iegūtu tiesības īstenot pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības, profesionālās ievirzes, profesionālās pamata un vidējās izglītības programmas, kā arī augstākās izglītības programmas.

Izglītības iestādi var nereģistrēt, ja tiks īstenotas tikai interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tomēr tādā gadījumā programmu īstenošanai jāsaņem licence pašvaldībā. Reģistrētas izglītības iestādes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas var īstenot bez maksas. 

Kā notiek izglītības iestādes reģistrācijas process?

1) Izglītības iestādes dibinātājs (juridiska persona, fiziska persona, pašvaldība, valsts augstskola) mēneša laikā pēc izglītības iestādes dibināšanas dienas vai mēneša laikā pēc lēmuma „Par izglītojošas darbības uzsākšanu” (reģistrējot juridisku personu kā izglītības iestādi) pieņemšanas iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

Valsts izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai citas nozares ministra priekšlikuma.

2) Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus;

3) Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā vai par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikumu;

4)  Pēc lēmuma par izglītības iestādes reģistrāciju, tai piešķir reģistrācijas numuru un izdara Izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Informācijai par izglītības iestādi piešķir publiskas ticamības statusu.

5) Pēc reģistrācijas izglītības iestādei jāpieprasa pieeja, rakstot Izglītības un zinātnes ministrijai uz adresi: viis@izm.gov.lv.

Uzmanību! Pirms reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona pārliecināsies, vai:

– iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

– izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

– būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

– izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Lai paātrinātu reģistrācijas procesu, minētos atzinumus iesniedzējs var iesniegt pats.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 1. Iesniegums „Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā”;
 2. Izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes darbības nolikumu (var izmantot attiecīgo paraugnolikumu);
 3. Dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

Uzmanību! Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, ievērojamas Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības. Izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā.

Kādi normatīvie akti nosaka izglītības iestāžu reģistrāciju?

Izglītības likuma 23. un 24. pants;

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Dokumentu pirmspārbaude

Jebkura persona pirms dokumentu iesniegšanas izglītības iestādes reģistrācijai var saņemt maksas pakalpojumu – dokumentu sākotnējā pirmspārbaude.

Tas nozīmē, ka kvalitātes dienesta speciālisti 2 darbdienu laikā caurskatīs iesnieguma un tam pievienotos dokumentu projektus, norādīs uz nepieciešamiem uzlabojumiem.

Pēc dokumentu pilnveides tos varēs iesniegt kvalitātes dienestā izglītības iestādes reģistrācijai.

Maksa par viena pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projektu vienu caurlūkošanas reizi – 131,88 eur. (2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.541 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”)

Augstskola, kā arī tās filiāle ir tiesīga sākt darbību tikai pēc reģistrācijas Augstskolu reģistrā. Augstskolas dibināšanai vai tās filiāles atvēršanai jāievēro Augstskolu likumā noteiktās prasības (8.panta sestā un septītā daļa, 8.pants).

Augstskolas dibinātāja pilnvarota persona divu mēnešu laikā no augstskolas dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu  par augstskolas reģistrāciju, kuram pievieno augstskolas satversmes projektu (ievērojot Augstskolu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktās prasības). Iesniegumu par augstskolas ierakstīšanu Augstskolu reģistrā paraksta visi dibinātāji.

Augstskolas filiāles reģistrāciju Augstskolu reģistrā nodrošina augstskola, kura to atvērusi. Augstskolas pilnvarota persona divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par filiāles atvēršanu, iesniedz iesniegumu par augstskolas filiāles reģistrāciju, pievienojot augstskolas satversmē noteiktās institūcijas apstiprinātu filiāles nolikumu.

Saskaņā ar Izglītības likuma 24. panta trešajā daļā noteikto, iesniegumam par koledžas reģistrāciju papildus pievienojami dokumenti, kas apliecina koledžas resursu (piemēram, finanšu resursi, materiāltehniskā un informatīvā bāze, akadēmiskais personāls) atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem koledžas darbības uzsākšanai.  Jāņem vērā, ka reģistrējot koledžu, jāaizpilda izglītības iestādes reģistrācijas iesnieguma veidlapa.

Augstskolu reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja tie izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas (izņemot tiesas nolēmumus).

Attiecībā uz augstskolām vai to filiālēm, dokumenti, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti vai grozījumi Augstskolu reģistrā, iesniedzami 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas (Augstskolu likuma 8.3 panta ceturtā daļa)

Augstskolas reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Augstskolas filiāles reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolu

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolas filiāli

2020.gada 11.jūlijā ir stājies spēkā Starptautisko skolu likums, kas Izglītības kvalitātes valsts dienestam paredz jaunu funkciju – reģistrēt starptautiskās skolas, kā arī nosaka starptautisko skolu reģistrācijas kritērijus. 2021.gada 17.martā stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 159 “Starptautisko skolu noteikumi”.

Saskaņā ar Starptautisko skolu likuma pārejas noteikumu 4.punktā noteikto izglītības iestādes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušās Izglītības iestāžu reģistrā, šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz līdz 2021.gada 28.februārim. Izglītības kvalitātes valsts dienests līdz 2021.gada 31.maijam izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz atļauju starptautiskas izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskas izglītības programmas akreditācijas laiku.

Līdz ar to dokumentus (apliecinot atbilstību Starptautisko skolu likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām), kā arī starptautiska izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugu var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā elektroniski (ikvd@ikvd.gov.lv, www.latvija.lv) vai pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).

 Kritēriji starptautiskas skolas reģistrācijai:

 1) starptautiskā skola īsteno citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzītu starptautisku izglītības programmu;

2) starptautiskās skolas dibinātāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā uz vismaz pieciem gadiem ir nekustamais īpašums vai tā daļa (telpu grupa) (turpmāk — nekustamais īpašums) starptautiskas izglītības programmas īstenošanai un ar to saistīto darbību veikšanai - nepieciešamie dokumenti:

 • Telpu nomas līgums, noslēgts uz pieciem gadiem (termiņš skaitāms uz iesniegšanas Izglītības iestāžu reģistrā brīdi);

vai 

 • Zemesgrāmatas apliecības kopija (ja telpas īpašumā).

Būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. (Būvniecības likuma 21.panta otrā daļa).

3) nekustamais īpašums, tajā izvietotās iekārtas, inventārs un aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ekspluatācijas, tehniskās drošības, higiēnas prasībām, telpas atbilst iekārtu un inventāra uzturēšanas prasībām. Nepieciešamie dokumenti:

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) atzinums par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;
 • Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai vai turpināšanai;
 • Veselības inspekcijas kontroles akts un VUGD pārbaudes akts (reizi mācību gadā) – Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.1.apakšpunkts.

4) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo drošība, profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība;

Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izglītības iestāde izstrādā šādus drošības noteikumus:

 • par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
 • par ugunsdrošību;
 • par elektrodrošību;
 • par pirmās palīdzības sniegšanu;
 • par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;
 • par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
 • par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. (Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punkts)

Pirmo palīdzību izglītības iestādē sniedz traumas gūšanas vietā, izglītības iestādes veselības punktā vai izglītības iestādes dibinātājs nodrošina pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē.

Izglītības iestādē pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) – vai izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību atbilstoši savām zināšanām un iespējām sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. (Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 4. un 6.punkts)

Informācija par profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību izglītības iestādē norādīta Veselības inspekcijas kontroles aktā.

5) starptautiskajā skolā tiek nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

6) starptautiskajā skolā ir izglītojamo vajadzībām atbilstošs datoraprīkojums, bibliotēka, kurā nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, sporta zāle un sporta laukums;

Ikviena bibliotēka reģistrējama Kultūras ministrijā mēneša laikā pēc tās nodibināšanas. (Bibliotēku likuma 8.pants)

7) starptautiskās skolas darbību, pārvaldību un šajā skolā notiekošo izglītības procesu regulē tās dibinātāja apstiprināti darbības pamatnoteikumi (piemēram, nolikums, statūti).

Izglītības iestādes nolikumu apstiprina izglītības iestādes dibinātājs.

8 ) Skola atbilstoši Starptautisko skolu likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam dienestā iesniedz iesniegumu par starptautiskās skolas reģistrāciju izglītības iestāžu reģistrā un atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta „Latvijas mācība” programmu (turpmāk – iesniegums).

Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto informāciju un atbilstību Starptautisko skolu likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī starptautiskas izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugu.

 • mācību priekšmeta „Latvijas mācība” programma;
 • starptautiskas izglītības programmas apguves rezultātā saņemtā starptautiska izglītības dokumenta paraugs.

Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Informācija par reģistrētajām izglītības iestādēm atrodama www.viis.lv sadaļā "Iestādes".

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv